Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2016

Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

17.8.2016/3389 HFD:2016:116
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat på grund av humanitärt skydd - Återkallande av uppehållstillstånd - Utvisning - Oklar hemort - Utredningsskyldighet - Språkanalys - Sakkunnigutlåtande - Uppgifter om lokalkännedom - Somalia - Somaliland - Återvisning av ärende till Migrationsverket - Upphävande av bestämmelserna om humanitärt skydd - Verkan av att ett ärende är anhängigt i domstol
15.8.2016/3351 HFD:2016:115
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Delning (fission) - Upplösning - Kringgående av skatt - Förtäckt dividend
12.8.2016/3316 HFD:2016:114
Offentlig upphandling - Gottgörelse - Gottgörelsens belopp - Förhöjd gottgörelse
3.8.2016/3266 HFD:2016:113
Trafiksäkerhetsverket - Trafi - Fordonstrafikregistret - Ändringsregistrering - Korrigering av registeranteckning - Förutsättningar för registrering - Fordons ägare - Föregående ägares anmälan - Utredning om övergång av äganderätt - Motstridiga uppgifter
29.7.2016/3249 HFD:2016:112
Telemarknaden - Teleföretag - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning - Kostnadsorienterat pris - Tillämplig lag - Informationssamhällsbalken - Kommunikationsmarknadslagen - Övergångsbestämmelser - Beslut i enskilda fall om ersättningens maximibelopp - Skyldighet att höra Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) - Skyldighet att nationellt höra företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster
21.7.2016/3212 HFD:2016:111
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Boendeservice - Att sköta angelägenheter för en annan - Negotiorum gestio - Nödvändighet att utöva talerätt för att bevaka en utvecklingsstörd persons intressen
11.7.2016/3070 HFD:2016:110
Namn - Släktnamn - Förälders tudelade släktnamn - Familjens gemensamma släktnamn - Registeranteckning - Rättelse av oriktig registeranteckning - Magistratens behörighet - Rättelse av sakfel - Rättelse till parts nackdel - Uppenbart fel - Partens eget förfarande - Tidsfrist
11.7.2016/3057 HFD:2016:109
Handikappservice (Service vid funktionshinder) - Gravt handikappad (svårt funktionshindrad) person - Utvecklingsstörning - Personlig assistans - Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den - Förmåga att med hjälp av assistent klara av de funktioner som hör till normal livsföring - Service enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
4.7.2016/2937 HFD:2016:108
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandlande enhet - Koncern - Moderbolag - Dotterbolag - Offentligrättsligt organ - Behov i det allmännas intresse - Verksamhet av kommersiell eller industriell karaktär - Datakommunikationsnät - Myndighetsnät - Verksamhet med koppling till försörjningsberedskap - Säkerhetskritisk verksamhet - Bredbandstjänster
1.7.2016/2932 HFD:2016:107
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall - Behovsprövat MKB-förfarande - Sammantagen verkan av olika projekt - Uppdelning av projekt - Vattenhushållningsärende - Vattenförsörjning - Grundvatten - Natura 2000
1.7.2016/2931 HFD:2016:106
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Obligatoriskt MKB-förfarande - Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall - Behovsprövat MKB-förfarande - Sammantagen verkan av olika projekt - Uppdelning av projekt - Stenbrytning och stenkrossning
1.7.2016/2918 HFD:2016:105
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tjänsteförhållande för viss tid - Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid - Fortgående behov - Statligt mentalsjukhus - Sinnessjukvårdare
30.6.2016/2886 HFD:2016:104
Gåvoskatt - Gängse värde - Avdrag - Aktier - Fond för inbetalt fritt eget kapital (FFEK-fond) - Villkor i gåvobrev - Delägaravtal
30.6.2016/2885 HFD:2016:103
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebolag - Kapitalåterbäring - Fond för inbetalt fritt eget kapital (FFEK-fond) - Byte av aktier - Överlåtelse eller dividend
28.6.2016/2828 HFD:2016:102
Fastighetsskatt - Fastighetsbegreppet - Byggnad - Konstruktion - Flyttbar PVC-hall
28.6.2016/2827 HFD:2016:101
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Socialvårdstjänst - Uthyrning av arbetskraft
28.6.2016/2816 HFD:2016:100
Beskattning av personlig inkomst - Utländsk stiftelse - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Beskattning enligt uppskattning - Skatteförhöjning - Självinkriminering - Förbudet mot att utnyttja bevis
22.6.2016/2731 HFD:2016:99
Utlänningsärende - Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Sökandens kännedom om arbetsförhållandet och villkoren i arbetsavtalet
22.6.2016/2704 HFD:2016:98
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Inreseförbud - Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet - Morförälder som barnskötare och hemvårdare
20.6.2016/2688 HFD:2016:97
Offentlig upphandling - Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare - Oklarhet i anbudsförfrågan - Anbuds jämförbarhet - Nollprissättning
Avgörandena nummersvis

223-204 203-180 179-157 156-137 136-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.