22.12.2016/5435 HFD:2016:206

Återställande av försutten fatalietid - Asyl - Uppehållstillstånd - Advokat - Ombud - Ombudets handlande - Försenade besvär

En afgansk asylsökande sökte om återställande av försutten fatalietid för att kunna besvära sig till förvaltningsdomstolen över att Migrationsverket avslagit asylansökan. Frågan gällde huruvida ombudets försummelse i ärendet var ett sådant synnerligen vägande skäl som avsågs i 61 § 2 punkten i förvaltningsprocesslagen.

Sökanden hade några dagar efter att ha tillkännagivits Migrationsverkets beslut bett om hjälp på mottagningscentralen för att söka ändring i ärendet. Mottagningscentralen hade utan dröjsmål kontaktat en advokat som mottog uppdraget. Då fatalietiden gått ut meddelade advokaten att han inte längre kunde hjälpa sökanden.

Sökanden hade inga verkliga förutsättningar att avgöra eller försäkra sig om att ett i advokatförteckningen upptaget ombud vederbörligen sköter uppdraget inom utsatt tid. Orsaken till att ändring inte hade sökts inom utsatt fatalietid berodde inte till någon del på sökanden. Då ärendets betydelse för asylsökanden och hans beroende av ombudet beaktades, skulle sökanden anses ha haft ett synnerligen vägande skäl att inte inom utsatt tid söka ändring i Migrationsverkets beslut. Sökanden skulle följaktligen återställas den försuttna fatalietiden.

Finlands grundlag 21 §

Europakonventionen art. 3 och 13

Förvaltningsprocesslagen 61 § 2 punkten

Jmfr. HFD 1967 A II 105 och HFD 1990 A 69

Europadomstolen dom 13.12.2012 (de Souza Ribeiro v. Frankrike)

Domstolens dom C-429/15, Evelyn Dangua v. Irland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.