30.11.2016/5098 HFD:2016:194

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Graden av urskillningslöst våld - Skyddsdirektivet - Förbud mot tillbakasändning - Irak - Bagdad

A som var hemma från Bagdad hade sökt internationellt skydd i Finland. Med anledning av hans besvär skulle först avgöras huruvida han skulle beviljas asyl enligt 87 § 1 mom. i utlänningslagen. Då villkoren för beviljande av asyl inte uppfylldes skulle i andra hand avgöras huruvida han skulle beviljas uppehållstillstånd enligt 88 § 1 mom. i utlänningslagen på grund av alternativt skydd. I ärendet skulle därmed avgöras om det urskillningslösa våldet i Bagdad nått en så hög grad att A om han återvände dit enbart genom att vistas i området skulle utsättas för i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd allvarlig skada som föranleds av urskillningslöst våld.

Säkerhetsläget i Bagdad hade enligt de senaste landanalyserna försämrats. Det urskillningslösa våldet ansågs trots det inte i sig utgöra en sådan allvarlig och personlig fara för gemene man som vistades där att endast det faktum att personen ifråga kom från Bagdad, skulle förutsätta beviljande av alternativt skydd. Inte heller en person med sunnibakgrund kunde enligt landinformationen endast på grund av sin religiösa identitet anses vara i sådan fara i Bagdad.

I prövningen om beviljande av alternativt skydd skulle förutom de kollektiva aspekterna av säkerhetsläget i Bagdad även sökandens personliga omständigheter beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ju bättre sökanden kan påvisa att en i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd fara gäller uttryckligen honom på grund av hans personliga omständigheter, en desto mindre grad av urskillningslöst våld krävs för att bevilja honom alternativt skydd.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att utredingen om säkerhetsläget i Bagdad och A:s personliga omständigheter i sin helhet visade att det framförts betydande grunder att tro på en verklig risk för A att i Bagdad utsättas för i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen avsedd allvarlig skada på grund av urskillningslöst våld.

Finlands grundlag 9 § 4 mom.

Europakonventionen art. 3

Europeiska uniones stadga om de grundläggande rättigheterna art. 18 och 19

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU om normer för när tredjelandsmed-borgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhet-lig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsi-diärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (skyddsdirektivet; omar-betning) art. 2 punkt d och f samt art. 15 punkt c

Domstolens domar i målen C-465/07, Elgafaji, och C-285/12, Diakté

Europadomstolens dom J.K. m. fl. mot Sverige (23.8.2016)

Utlänningslagen 87 § 1 mom., 88 § 1 mom., 88 a § (323/2009) 1 mom., 88 d §, 88 e § och 147 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.