30.11.2016/5092 HFD:2016:192

Registrering av varumärke - Risk för förväxling - Tidigare rättsgrund - Prioritet - Företräde

Varumärkeslagens bestämmelse om företräde på grund av tidigare rättsgrund gällde inte prövingen av förutsättningarna för registrering av ett varumärke. Det var följaktligen riktigt att avslå ansökan om registrering av varumärket FOX på grund av att varumärket kunde förväxlas med tolv tidigare gemenskapsvarumärkesregistreringar, en internationell varumärkesregistrering och två firmaregistreringar, vilka alla innehöll ordet fox och som hade tidigare prioritet än ansökan. Dessa registreringshinder kunde inte förbigås av den anledningen att sökanden själv hade flera registreringar med ännu tidigare prioritet vilka också innehöll ordet fox.

Varumärkeslagen 1 § 3 mom. (39/1993), 6 § 1 mom. (996/1983), 7 § (7/1964) och 14 § 6 (996/1983), 8 (1220/2004) och 9 punkten (56/2000) samt 9 § och 14 § 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom.

RP 128/1962 rd och RP 24/2016 rd

Jfr. HFD 13.10.2005 liggarnr 1144, HFD 20.8.2013 liggarnr 2575 och HFD 18.3.2014 liggarnr 816

Beslut som överklagas

Marknadsdomstolen 14.10.2014 nr 691/14

Ärendets tidigare handläggning

Patent- och registerstyrelsen har med sitt beslut 4.4.2013 avslagit Twentieth Century Fox Film Corporations ansökan nr T201200810 om regist­rering av varumärket FOX, som lämnats in 9.3.2012 och som gäller följande varor och tjänster:

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägnings-, mätnings-, signalerings-, kontroll-, livräddnings- och undervisningsapparater och instrument; apparater och instrument för ledning, koppling, transformering, uppladdning, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; mekanismer för myntdrivna apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsmaskiner, datorer; datormjukvara; eldsläckningsapparatur.

Klass 38: Telekommunikation.

Klass 41: Undervisning; ordnande av utbildning; underhållning; idrotts- och kulturella aktiviteter.

Enligt motiveringarna till Patent- och registerstyrelsens beslut är det till registrering sökta märket beträffande varorna “vetenskapliga apparater och instrument" i klass 9 förväxlingsbart med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 6962617 FOX.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; datormjukvara" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 1791342 FOX.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “vetenskapliga, optiska, vägningsapparater och instrument; magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 8233132 FOX.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “mätningsapparater och instrument, apparater för upptagning, överföring och återgivning av bilder; magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; databehandlingsmaskiner, datorer" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 9763591 THE FOX.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; datormjukvara" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 10043041 FOX ENGINE. Hindermärkets dominerande del är identiskt med det sökta märket. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “signalerings-, livräddningsapparater och instrument " i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 1142041 FOX 40. Hindermärkets dominerande del är identiskt med det sökta märket. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande tjänsterna i klass 38 med det för tjänster av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 7178387 FOX (figurmärke). Hindermärkets enda ord är samma som det sökta märkets enda ord. Hindermärkets figurelement räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna i klass 9 och tjänsterna "underhållning; kulturella aktiviteter" i klass 41 med det för varor och tjänster av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 1258375 FOX (figurmärke). Hindermärkets enda ord är samma som det sökta märkets enda ord. Hindermärkets figur­element räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna "apparater och instrument för ledning, koppling, transformering, uppladdning, reglering eller kontrollering av elektricitet" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 7334584 FOX BOX (figurmärke). Hindermärkets dominerande ord är samma som det sökta märket. Hindermärkets figurelement räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna "kinematografiska, optiska, signalerings-, kontroll-, livräddningsapparater och instrument; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; databehandlingsmaskiner, datorer; datormjukvara; eldsläckningsapparatur" i klass 9 med det för varor av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 7254196 My FOX (figurmärke). Hindermärkets dominerande ord är samma som det sökta märket. Hindermärkets figurelement räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna "magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; databehandlingsmaskiner, datorer; datormjukvara" i klass 9 och tjänsterna i klass 38 med det för varor och tjänster av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 4383361 FOX TECHNOLOGIES (figurmärke). Hindermärkets dominerande ord är samma som det sökta märket. Hindermärkets ord TECHNOLOGIES beskriver varornas och tjänsternas art och användningsändamål, och utgör därför inget tillräckligt element för att avhjälpa förväxlingsbarheten. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande tjänsterna “underhållning; kulturella aktiviteter" i klass 41 med det för tjänster av samma och liknande slag registrerade gemenskapsvarumärket nr 1251081 FoX MAGAZINE (figurmärke). Hindermärkets dominerande ord är samma som det sökta märket. Hindermärkets figurelement räcker inte till för att avlägsna förväxlingsbarheten. Hindermärkets ord MAGAZINE beskriver tjänsternas art och användningsändamål, och utgör därför inget tillräckligt element för att avhjälpa förväxlingsbarheten. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “magnetiska databärare, upptagningsskivor; CD-skivor, DVD-skivor och andra digitala inspelningsmedia; datormjukvara" i klass 9 med den internationella registreringen nr 1023582 FOX-IT för varor av samma och liknande slag som gäller i Europeiska gemenskapen. Hindermärkets dominerande ord är samma som det sökta märket. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hindermärket.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande tjänsterna i klasserna 38 och 41 med firman Fox Consulting, FO-nummer 2241448-2, vars verksamhetsområde omfattar tjänster som är av samma och liknande slag som de sökta tjänsterna. Hinderfirmans dominerande ord är samma som det sökta märket. Också ordet Consulting i den firma som anförts som hinder beskriver tjänsternas art. Därför har nämnda firma ansetts utgöra ett hinder endast när det gäller tjänsterna, även om dess verksamhetsområde är all laglig affärsverksamhet. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hinderfirman.

Det till registrering sökta märket är förväxlingsbart beträffande varorna “datormjukvara" i klass 9 med firman Data Fox Ky, FO-nummer 1888010-6, vars verksamhetsområde omfattar varor som är av samma och liknande slag som de sökta varorna. Hinderfirmans dominerande ord är samma som det sökta märket. Märket är som helhet betraktat förväxlingsbart med hinderfirman.

Sökanden har hänvisat till sina tidigare registreringar nr 12088 "FOX FILM", nr 88294 TWENTIETH CENTURY-FOX och nr 129402 FOX RECORDS. Enligt Patent- och registerstyrelsens gällande praxis kan tidigare rätt till ett märke baseras endast på ett identiskt märke.

Twentieth Century Fox Film Corporation har anfört besvär över beslutet hos Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd. Ärendet har enligt 2 § i lagen om införande av lagen om upphävande av lagen om behandling av besvärsärenden vid Patent- och registerstyrelsen (1130/2013) överförts till marknadsdomstolen för handläggning i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

Marknadsdomstolens avgörande

Marknadsdomstolen har med sitt överklagade beslut förkastat besvären.

Marknadsdomstolen har motiverat sitt beslut enligt följande:

I ärendet är det fråga om huruvida det sökta märket FOX är förväxlingsbart med de i det överklagade beslutet nämnda gemenskapsvarumärkena, den internationella registreringen som gäller i Europeiska gemenskapen och de två firmorna. Därtill är det fråga om huruvida ändringssökandens egna tidigare varumärkesregistreringar nr 12088 FOX FILM, nr 88294 TWENTIETH CENTURY-FOX, nr 129402 FOX RECORDS, nr 87202 TWENTIETH CENTURY FOX (figur), nr 129403 FOX RECORDS (figur) och nr 139037 FoxVideo ska tillmätas betydelse vid bedömningen av förväxlingsbarheten.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. 6 punkten (996/1983) varumärkeslagen inte registreras om märket kan förväxlas med annan näringsidkares skyddade firma. Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. (996/1983) 8 punkten (1220/2004) varumärkeslagen inte registreras om märket kan förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland eller Europeiska gemenskapen och som utgående från denna registrering har äldre rätt i Finland eller Europeiska gemenskapen. Enligt 14 § 1 mom. (996/1983) 9 punkten (56/2000) varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan.

Enligt 6 § 1 mom. (996/1983) varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Vad som i varumärkeslagen stadgas om varor gäller enligt lagens 1 § 3 mom. (39/1993) på motsvarande sätt tjänster.

Det sökta märket FOX avser varor av samma eller liknande slag i klass 9 och tjänster av samma eller liknande slag i klass 38 och 41 som de i det överklagade beslutet nämnda motanförda märkena och firmorna.

Det sökta märket FOX är identiskt med gemenskapsvarumärket nr 6962617 FOX, gemenskapsvarumärket nr 1791342 FOX och gemenskapsvarumärket nr 8233132 FOX.

I de övriga motanförda märkena utgörs den särskiljande och dominerande delen av ordet fox. Det sökta märket är således identiskt med den särskiljande och dominerande delen i gemenskapsvarumärkena nr 9763591

THE FOX, nr 10043041 FOX ENGINE, nr 1142041 FOX 40, nr 7178387 FOX (figur), nr 1258375 FOX (figur), nr 7334584 FOX BOX (figur), nr 7254196 My FOX (figur), nr 4383361 FOX TECHNOLOGIES (figur) och nr 1251081 FoX MAGAZINE (figur) samt den internationella varumärkesregistreringen nr 1023582 FOX-IT som gäller i Europeiska gemenskapen. På motsvarande sätt är det sökta märket identiskt med den särskiljande och dominerande delen i firman Fox Consulting, FO-nummer 2241448-2 och firman Data Fox Ky, FO-nummer 1888010-6. Figurelementet i vissa av de motanförda märkena anknyter till betydelsen av ordet fox. I vissa andra märken är figurelementet ringa och trivialt. Märkenas figurelement är inte tillräckliga för att eliminera förväxlingsbarheten.

På ovan nämnda grunder finner marknadsdomstolen att det sökta märket FOX som helhet betraktat är förväxlingsbart med de motanförda märkena och firmorna.

Ändringssökanden har i sina besvär hänvisat till 7 § (7/1964) varumärkeslagen och hävdat att bolaget har en tidigare rättsgrund till märket FOX.

Av 7 § (7/1964) varumärkeslagen följer att då flera enligt lagens 1 (39/1993 och 56/2000) eller 2 § (7/1964 och 39/1993) gör anspråk på ensamrätt till varukännetecken, som är förväxlingsbara, ska företräde ges den som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av lagens 8 (39/1993) eller 9 § (7/1964).

Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut 20.8.2013 liggarnummer 2575 med hänvisning till förarbetena (RP 128/62 rd) till ovan nämnda lagrum funnit att det av tidsprioritetsregeln enligt 7 § varumärkeslagen inte kan härledas en rätt att få registrerat en variation av ett varumärke som skyddas av en tidigare registrering oberoende av ett registreringshinder som ska beaktas enligt 14 § varumärkeslagen. Högsta förvaltningsdomstolen har därtill i sitt beslut 18.3.2014 liggarnummer 816 vidmakthållit Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnds beslut, enligt vilket besvärsnämnden tolkat registreringshindret på motsvarande sätt.

Marknadsdomstolen finner på ovan nämnda grunder att ändringssökandens tidigare varumärkesregistreringar inte ska tillmätas betydelse vid bedömningen av den ovan avsedda förväxlingsbarheten.

Ärendet har avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Ari Wirén (skiljaktig) och Sirkku Seppälä.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

Twentieth Century Fox Film Corporation har i sina besvär yrkat att ansökan om registrering av varumärket FOX godkänns.

Bolaget har motiverat sitt yrkande bland annat enligt följande:

Både Patent- och registerstyrelsen och marknadsdomstolen har konstaterat att de mothållna varumärkena och firmorna domineras av ordet "fox". Bolaget har redan tidigare åberopat flera varumärken som är tidigare än alla mothållna varumärken och som också innehåller ordet "fox". Enligt Patent- och registerstyrelsens och marknadsdomstolens logik domineras också dessa märken av ordet "fox". Således gäller också frågan om tidsprioritet uttryckligen ordet "fox", varför tolkningen, enligt vilken prioritet kan åberopas endast när det gäller identiska märken, inte kan tillämpas automatiskt. Om jämförelsen mellan märket enligt ansökningen och mothållen gäller bara ordet "fox", bör samma tolkning tillämpas på frågan om tidsprioritet.

Eftersom varumärkeslagen inte förutsätter att märkena måste vara identiska utan förväxlingsbarhet räcker, ska lagens 7 § (7/1964) tillämpas också i detta fall.

Bland de mothållna varumärkena finns flera som registrerats som figurmärken. Det är en anmärkningsvärd skillnad mellan figur- och ordmärkens funktion. Med ett ordmärke skyddas ett visst ord, särskilt i sin fonetiska form. Figurmärken skyddar primärt märkets visuella utförande som helhet. I det aktuella fallet är bolagets ordmärke FOX inte på något vis förväxlingsbart med de helhetsintryck de mothållna figurmärkena med sina färger och former ger.

En granskning av hur många varumärken som registrerats i ifrågavarande klasser och som innehåller ordet "fox" som dominerande element ger vid handen att det i fråga om dem har uppstått ett så kallat "crowd field" på marknaden. Detta innebär att ordets "fox" särskiljningsförmåga på grund av de åtskilliga liknande registreringarna har blivit minimal. Ifrågavarande märken godkänns för registrering, men till och med små skillnader i visuellt helhetsintryck är nog för att eliminera förväxlingsbarheten. Således kan andra än sådana märken som är identiska med bolagets märke FOX inte ens i teorin utgöra hinder för att godkänna den aktuella ansökningen.

Bolaget har också utrett att det har prioritetsrätt till ordet "fox" på basis av sina tidigare varumärkesregistreringar när det gäller identiska mothållna varumärkesregistreringar.

I fråga om de mothållna firmorna kan konstateras, att eftersom både Patent- och registerstyrelsen och marknadsdomstolen har bekräftat att de domineras av ordet "fox" har det varit fel att de har godkänts och upptagits i handelsregistret. Eftersom bolagets tidigare registreringar också domineras av ordet "fox" har firmorna varit förväxlingsbara med dem. Det är oskäligt att de tidigare registrerade varumärkena inte anförts som hinder för registreringen av firmorna men dessa ändå senare anförs som hinder för registrering av bolagets varumärke som består av samma dominerande element.

På ovan nämnda grunder kan man inte komma fram till någon annan slutsats än att bolaget innehar prioritetsrätt till ordet "fox". Därför kan senare varumärkes- och firmaregistreringar med ordet "fox" som dominerande element inte utgöra registreringshinder för den nu aktuella ansökningen om registrering av varumärket FOX.

Patent- och registerstyrelsen har i sitt utlåtande med anledning av besvären ansett att besvären inte innehåller något som skulle ge anledning att ändra det överklagade beslutet.

Bolaget har i sitt genmäle upprepat sina tidigare yrkanden och motiveringar samt därtill anfört bland annat följande:

Det verkar uppenbart att de mothållna registreringarna som innehåller ordet "fox" inte skulle ha godkänts om ansökningarna hade gjorts samtidigt med den nu aktuella ansökningen beträffande varumärket FOX. Bolagets tidigare varumärke FOX är förväxlingsbart med de registreringar som anförts som mothåll på samma sätt som det nu aktuella varumärket i förhållande till dem.

Ett godkännande av det nu aktuella varumärket för registrering innebär inget hot mot de mothållna varumärkes- och firmaregistreringarnas innehavares rättigheter, särskilt som dessa kännetecken i varje fall är förväxlingsbara med tidigare registreringar som innehåller ordet "fox".

Att bolagets tidigare registrering FOX beviljas prioritetsrätt innebär inte att det nu aktuella varumärket skulle få bättre rätt i förhållande till de mothållna varumärkes- och firmaregistreringarna, utan bara att konsekvens tillämpas i myndighetsutövningen och rättssäkerheten tryggas i fråga om den nu aktuella varumärkesansökningen.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären. Ärendet slutar på det sätt som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1. Frågeställning och risk för förväxling

Det är i ärendet i högsta förvaltningsdomstolen liksom i marknadsdomstolen fråga dels om huruvida varumärket FOX, som Twentieth Century Fox Film Corporations ansökan nr T201200810 gäller, kan förväxlas med de gemenskapsvarumärken (numera EU-varumärken), den internationella varumärkesregistrering och de firmor som nämns i Pa­tent- och registerstyrelsens beslut och dels om vilken betydelse det har för registreringen av varumärket enligt ansökningen att ändringssökandens egna tidigare varumärkesregistreringar innehåller ordet FOX och har tidigare prioritet än de mothållna registreringarna.

Beträffande risken för förväxling anser högsta förvaltningsdomstolen av de skäl som framgår av marknadsdomstolens beslut att varumärket enligt ansökan kan förväxlas med de mothållna registreringarna som nämns i beslutet.

2. Tidigare rätt

2.1 Tillämplig rättsregel

Varumärkeslagens 7 § (7/1964), som är tillämplig i det här ärendet, har citerats i referatet av marknadsdomstolens beslut ovan.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar, att denna paragraf i och med ändringen av varumärkeslagen 616/2016 från och med 1.9.2016 har ersatts av motsvarande bestämmelse i lagens 9 §, som föreskriver att om flera gör anspråk på ensamrätt till sådana varumärken som på det sätt som avses i 6 § är identiska eller liknande, ska företräde ges den som kan åberopa den tidigaste rättsgrunden, om inte något annat följer av 10 eller 10 a §.

Enligt de allmänna motiveringarna till ändringarna i regeringens proposition RP 24/2016 rd har de tidigare paragraferna i 1 kap. ersatts med nya för att bättre motsvara varumärkesdirektivet och EU-domstolens rättspraxis. Revideringen ändrar i fråga om 1 kap. inte egentligen det rådande rättsläget, men detta kan i och med ändringarna tydligare läsas i lagtexten.

I detaljmotiveringarna till den nya 9 § konstateras, att paragrafen till sitt innehåll i huvudsak motsvarar 7 § i den tidigare lagen. I paragrafen hänvisas för tydlighetens skull till bestämmelserna i den nya 6 § om rättens innehåll. I paragrafen hänvisas inte längre till risken för förväxling av varumärken, vilket inte krävs av identiska märken, när varorna eller tjänsterna är desamma, och inte av väl kända märken. Av den nya paragrafen framgår tydligare att det inte i alla kollisionsfall förutsätts risk för förväxling. Den nya ordalydelsen motsvarar därmed det rådande rättsläget och varumärkesdirektivet.

Så som ovan framgår påverkar lagändringen inte tolkningen av bestämmelsen om tidigare rätt.

Detsamma gäller de bestämmelser om förväxlingsbarhet i 14 § 1 mom. 6 och 7 punkten samt 2 mom. som ersatt de tidigare bestämmelserna i 14 § 1 mom. 6 punkten (996/1983), 8 punkten (1220/2004) och 9 punkten (56/2000), till den del de tidigare bestämmelserna refererats i marknadsdomstolens beslut och tillämpats i detta fall.

2.2 Åberopade registreringar

De tidigare registreringar som ändringssökanden har åberopat är nr 12088 FOX FILM (figur), nr 87202 TWENTIETH CENTURY FOX (figur), nr 88294 TWENTIETH CENTURY-FOX, nr 129402 FOX RECORDS, nr 129403 FOX RECORDS (figur) och nr 139037 FoxVideo.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de två sistnämnda registreringarna sedermera har avförts ur varumärkesregistret. De fyra andra är däremot fortfarande registrerade och har tidigare prioritet än de mothållna registreringarna.

2.3 Rättslig bedömning

Enligt propositionen till 7 § (7/1964) i den ursprungliga varumärkeslagen RP 128/62 rd var syftet med bestämmelsen att utgöra grunden för avgörande av tvister i fall som kan uppstå i praktiken på grund av att ensamrätt till ett varumärke kan baseras både på registrering och på inarbetning.

Bestämmelsen gäller alltså kollision mellan två redan skyddade varumärken, inte förutsättningarna för registrering av ett varumärke. Ur bestämmelsen kan således inte härledas någon rätt att registrera ett varumärke som enligt 14 § i varumärkeslagen inte får registreras.

Förbudet att registrera varumärken som kan förväxlas med tidigare registrerade firmor eller varumärken innebär att bedömningen av förutsättningarna för registrering av ett varumärke ska ske med beaktande av bland annat registrerade varumärken och firmor som har tidigare prioritet än det varumärke ansökan gäller och med vilka detta eventuellt kan förväxlas. Detta gäller också i fall där det varumärke eller den firma som utgör registreringshinder för varumärket enligt ansökan eventuellt hade kunnat anses förorsaka risk för förväxling med ett varumärke eller annat kännetecken som registrerats med ännu tidigare prioritet. Sådana regist­reringshinder kan alltså inte förbigås på den grunden att de eventuellt inte hade bort godkännas när ansökan om registrering av dem prövades. Ett sådant registreringshinder kan bara undanröjas genom att det upphävs på grund av ett invändningsförfarande eller en tvistemålsdom.

Ändringssökandens ansökan om registrering av varumärket FOX har avslagits på grund av att varumärket enligt ansökan förorsakar risk för förväxling med tolv gemenskapsvarumärken, en internationell varumärkesregistrering och två firmor som alla har tidigare prioritet än bolagets ansökan. Patent- och registerstyrelsen har så som ovan framgår inte i samband med handläggningen av ansökan om registrering av bolagets varumärke FOX kunnat beakta huruvida förutsättningarna för registrering blivit korrekt bedömda när de mothållna varumärkena och firmorna registrerades. I och med att de mothållna firmorna och varumärkena är registrerade med tidigare prioritet än ansökan kan de inte förbigås som re­gistreringshinder.

I högsta förvaltningsdomstolens beslut 14.5.2010 liggarnr 1144 jämfördes varumärket enligt ansökan bland annat med en tidigare varumärkesregistrering. Vid jämförelsen beaktade högsta förvaltningsdomstolen bland annat att innehavaren av den förstnämnda registreringen hade tidigare rätt till det ord som var gemensamt för de två varumärkena på basis av en tidigare varumärkesregistrering som gällde samma ord allena. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att denna omständighet tillsammans med de stora olikheterna mellan de jämförda varumärkeshelheterna talade för att risk för förväxling inte förelåg. Det var alltså inte fråga om att registreringshindret skulle ha undanröjts på grund av innehavarens tidigare rätt.

3. Slutsats

På dessa grunder och med beaktande av de skäl och bestämmelser som marknadsdomstolen har anfört till stöd för sitt beslut, yrkandena i högsta förvaltningsdomstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl till ett annat slut i ärendet än det som framgår av marknadsdomstolens beslut.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Maarit Lindroos. Ärendet föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.