22.11.2016/4918 HFD:2016:185

Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Överlåtelse av egendom som erhållits som gåva - Debitering av gåvoskatt - Apportegendom - Aktiebyte

A hade 26.5.2014 av sin far som gåva fått 10 procent av aktierna i det rörelseidkande aktiebolaget B Ab.

A hade 7.7.2014 tillsammans med sin far och syster undertecknat ett avtal om bildande av aktiebolaget C Ab. Syftet med C Ab:s verksamhet var att äga och administrera de övriga bolagen i koncernen. Alla de tre aktieägarna var ordinarie styrelsemedlemmar i bolaget.

Avsikten var att i C Ab genomföra en betald emission, så att aktieägarna i proportion till sina ägarandelar skulle få teckna nya aktier i bolaget. Priset för teckningen av aktierna skulle betalas genom apport, så att fadern till C Ab skulle överlåta sina aktier i Fastighets Ab D och B Ab. A och hennes syster skulle till C Ab överlåta sina aktier i B Ab. Efter dessa arrangemang skulle C Ab komma att äga samtliga aktier i Fastighets Ab D och 80,51 procent av aktierna i B Ab.

Skatteförvaltningen hade 7.8.2014 gett A ett förhandsavgörande, enligt vilket ovan nämnda åtgärder inte kunde genomföras utan tillämpning av 55 § 6 mom. i lagen om skatt på arv och gåva. Förvaltningsdomstolen hade med anledning av A:s besvär upphävt Skatteförvaltningens förhandsavgörande och som nytt förhandsavgörande yttrat att arrangemanget med aktiebyte inte skulle betraktas som en sådan överlåtelse som skulle medföra debitering av den skatt för vilken skattelättnad beviljas med anledning av överlåtelsen 26.5.2014.

Med hänsyn till att aktierna i B Ab inte överläts till utomstående, utan att äganderätten till aktierna efter aktiebytet indirekt förblev hos personer i samma familjekrets och att A såsom styrelsemedlem i C Ab fortsatte den företagsverksamhet som var förknippad med de aktier som hon erhållit som gåva, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att A vid det planerade aktiebytet inte överlät huvuddelen av företaget på det sätt som avses i 55 § 6 mom. i lagen om skatt på arv och gåva. A skulle således inte debiteras på den gåvoskatt jämte förhöjning för vilken hon tidigare beviljats skattelättnad. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört över förvaltningsdomstolens beslut.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 § 1 mom. 6 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.