14.11.2016/4790 HFD:2016:176

Televisionsverksamhet - Mellanvinjett - Delad skärmbild - Reklam - Reklamtid - Sponsors symbol - Svarta sekunder - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol

Kommunikationsverket hade med sitt beslut med stöd av lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) gett ett bolag en anmärkning och förelagt bolaget att avhjälpa sin försummelse, som bestod i att de vinjetter som bolaget använde mellan reklaminslag inte var sådana som föreskrivs i nämnda lag och att bolaget hade överskridit den maximitid för reklam som föreskrivs i lagen.

Sedan unionens domstol på begäran av högsta förvaltningsdomstolen gett ett förhandsavgörande (domen C-314, Sanoma Media Finland - Nelonen Media, EU:C:2016:89), ansåg högsta förvaltningsdomstolen att delning av skärmbilden inte skulle betraktas som en mellanvinjett som skilde ett audiovisuellt program från televisionsreklam, när en del av skärmbilden var reserverad för programmets sluttexter och en annan del för en kanalmeny där bolaget anmälde kanalens kommande program. Dessutom ansåg högsta förvaltningsdomstolen att visning av sponsorers symboler annars än i anslutning till det sponsrade programmet samt de svarta sekunder som visas mellan reklaminslag och efter reklampauser och som skiljer reklam från annat programinnehåll skulle inkluderas i den maximitid för sändning av TV-reklam om vilken föreskrivs i 29 § 1 i mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet.

Följaktligen ansåg högsta förvaltningsdomstolen i likhet med Kommunikationsverket och förvaltningsdomstolen att bolaget hade förfarit i strid med lagen om televisions- och radioverksamhet, eftersom mellanvinjetterna mellan reklaminslagen inte var lagenliga och eftersom bolaget hade överskridit den i lagen föreskrivna maximitiden för reklam genom sponsorers symboler och svarta sekunder.

Lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 2 § 2, 3, 13, 14 och 16 punkten, 21 § (306/2010) 1 mom., 22 § (306/2010) 1 och 2 mom., 26 § (306/2010) 2 mom., 29 § (306/2010), 35 § (306/2010) 1 mom. och 36 § (394/2003) 1 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), (kodifierad version) artikel 1.1, led a, b, h, i och k, 4.1, 10.1 led c, 19.1, 23.1 och 23.2 samt 26

Unionens domstols dom i målet C-314 Sanoma Media Finland - Nelonen Media (ECLI:EU:C:2016:89)

Se HFD 2014:116

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.