7.11.2016/4638 HFD:2016:166

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Äktenskap - Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet - Grundad anledning att misstänka - Faktiskt familjeliv - Senare omständigheter - Flyttning av bevisbördan

Sökanden hade ingått äktenskap med en finsk medborgare och därefter ansökt om uppehållstillstånd. Sökanden hade tre gånger tidigare i Finland ansökt om uppehållstillstånd på andra grunder men fått avslag. Äktenskapet ingicks cirka tre veckor efter att sökanden hade delgivits ett beslut om utvisning. Migrationsverket avslog ansökan med hänvisning till att det fanns grundad anledning att misstänka att äktenskapet hade ingåtts för att kringgå bestämmelserna om inresa.

Ett äktenskap bildar en presumption om att uppehållstillstånd beviljas. Bevisbördan gällande kringgående av betsämmelserna om inresa i landet ligger hos myndigheterna. Sökandens tidigare uppehållstillståndsansökningar och det att äktenskapet hade ingåtts fort efter utvisningsbeslutet vara sådana objektiva fakta som gav Migrationsverket grundad anledning att misstänka att äktenskapet hade ingåtts i syfte att kringgå stadgandena om vistelse i landet.

När en myndighet har visat att det finns grundad anledning att misstänka ett sk. skenäktenskap faller det på sökanden att visa att misstanken är obefogad. Skyddet av familjeliv förutsätter att äktenskapets natur bedöms inte bara utgående från situationen då Migrationsverket fattade beslut om uppehållstillståndet, utan även utgående från familjelivets senare utveckling.

Sökanden och hans maka hade under den muntliga förhandlingen i förvaltningsdomstolen visat att de permanent bor tillsammans och som par delar vardagens olika sysslor. Med hänvisning till detta kunde sökandens ansökan om uppehållstillstånd inte avslås med stöd av 36 § 2 mom. i utlänningslagen.

Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes och ärendet återremitterades till Migrationsverket för ny prövning och beviljande av uppehållstillstånd.

Utlänningslagen 36 § 2 mom., 37 § 1 mom., 50 § 1 mom. och 66 a §

Europakonventionen art. 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.