30.8.2016/3591 HFD:2016:127

Beskattningsförfarande - Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter - Bolag som bedriver skattekonsultering - Beskattningspromemoria - Ett vittnes rätt att vägra vittna

Ett bolag som bedrev skattekonsultering var inte skyldigt att till Skatteförvaltningen lämna ut den beskattningspromemoria som bolaget satt upp på uppdrag av en klient.

I sin bedömning lade högsta förvaltningsdomstolen vikt vid promemorians karaktär av att närmast vara en bedömning av hur den skattskyldige skulle komma att beskattas, att promemorian inte i sig utgjorde grund för beskattning samt vid de principer som framgår av bestämmelserna om vittnesförbud. Omröstning 3 - 2 om skälen för avgörandet.

Lagen om beskattningsförfarande 19 §

Mervärdesskattelagen 170 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 39 b § och 39 c § (799/2015)

Rättegångsbalken 17 kap 13 § 1 mom. (732/2015)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.