19.8.2016/3408 HFD:2016:118

Markanvändning och byggande - Avloppsvattensystem - Bygglov - Åtgärdstillstånd - Behov av tillstånd

A hade 3.5.2013 beviljats bygglov för ett fritidshus. Enligt den fastställda situationsplanen skulle gråvattnet ledas ut på byggplatsen för filtrering i marken och avloppsvattnet från toaletten ledas in i en sluten avloppstank. I bygglovet hade tagits in ett villkor om att en plan för uppsamlingen, hanteringen och avledningen av hushållsavloppsvattnet från fastigheten skulle lämnas till miljöskyddsmyndigheten för godkännande.

A hade 14.5.2013 till kommunens miljöskyddsmyndighet lämnat en sådan plan för avloppsvattnet som föreskrivits i bygglovet. Miljöchefen hade fattat beslut om att inte godkänna A:s plan och överfört den till byggtillsynsmyndigheten för att saken skulle behandlas som en ansökan om åtgärdstillstånd. Byggnadsinspektören hade beslutat avslå ansökan och motiverat beslutet genom att hänvisa till miljöchefens beslut. Byggnads- och miljönämnden hade avslagit A:s rättelseyrkande över byggnadsinspektörens beslut.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt bygginspektörens samt bygg- och miljönämndens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A inte hade ansökt om åtgärdstillstånd för ett avloppsvattensystem, utan endast hade lämnat in en plan gällande avloppsvattnet till miljöskyddsmyndigheten, såsom det föreskrivits i det bygglov som A beviljats. I planen presenterades inga ändringar i de översiktliga lösningar för avledningen av avloppsvattnet som funnits i A:s godkända ansökan om bygglov och hans i samband med beslutet om bygglov godkända huvudritningar, utan det hade endast varit frågan om att lägga fram noggrannare planer om det bygge för vilket bygglov beviljats. I det åtgärdstillståndsärende som bygginspektörens beslut avsåg och som gällde byggandet av en hanteringsanläggning för hushållsavloppsvattnet från fritidsfastigheten var det således fråga om en åtgärd som redan ingick i det bygglov som A hade beviljats. Följaktligen hade kommunens byggnadstillsynsmyndighet inte i detta skede kunnat kräva att ett särskilt åtgärdstillstånd skulle sökas för att detta avloppsvattensystem skulle få anläggas.

Eftersom A inte hade ansökt om åtgärdstillståndet och det överhuvudtaget inte behövdes ett separat åtgärdstillstånd för att ett avloppsvattensystem skulle få anläggas som en del av ett bygglovsenligt bygge, skulle byggnadsinspektörens samt bygg- och miljönämndens beslut upphävas. Ärendet slutade på samma sätt som i förvaltningsdomstolen.

Markanvändnings- och bygglagen 125 § 1 mom., 126 § 1 mom., 126 a § 1 mom. 1 punkten, 134 § 1 mom., 134 § 3 mom., 135 § 1 mom. 5 punkten och 141 §

Miljöskyddslagen 156 § 4 mom.

Finlands byggbestämmelsesamling A2, Planerare av byggnader och byggnadsprojekt. Föreskrifter och anvisningar (i kraft 1.7.2002 - 31.5.2015), styckena 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4.1 och 5.4.5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.