17.8.2016/3389 HFD:2016:116

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat på grund av humanitärt skydd - Återkallande av uppehållstillstånd - Utvisning - Oklar hemort - Utredningsskyldighet - Språkanalys - Sakkunnigutlåtande - Uppgifter om lokalkännedom - Somalia - Somaliland - Återvisning av ärende till Migrationsverket - Upphävande av bestämmelserna om humanitärt skydd - Verkan av att ett ärende är anhängigt i domstol

Migrationsverket hade beslutat återkalla ändringssökandens tidsbegränsade uppehållstillstånd, som beviljats på grund av humanitärt skydd. I sitt beslut om återkallande av uppehållstillståndet hade Migrationsverket ansett att ändringssökanden kom från norra Somalia och inte från staden Afgooye i södra Somalia, vilken ändringssökanden uppgett som sin hemort och där säkerhetsläget varit sådant att ändringssökanden på grund av det hade beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverkets slutsats om ändringssökandens hemort grundade sig på en språkanalys som gjorts efter att uppehållstillståndet beviljats samt på Migrationsverkets bedömning att ändringssökandens berättelser om hemorten hade varit allmänt hållna och ytliga och att ändringssökanden inte hade lämnat några bevis om sin identitet eller hemort. Förvaltningsdomstolen hade avslagit ändringssökandens besvär över Migrationsverkets beslut.

Det gällde att avgöra om Migrationsverket med stöd av den utredning som det hänvisat till i sitt beslut hade kunnat återkalla det tidsbegränsade uppehållstillstånd som ändringssökanden hade beviljats på grund av humanitärt skydd. Vid bedömningen av om detta varit möjligt skulle beaktas att det var fråga om att återkalla ändringssökandens uppehållstillstånd i en situation där Migrationsverket i sina tidigare beslut hade ansett att ändringssökanden uppfyllde kraven för uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd. Denna omständighet innebar att Migrationsverket hade en accentuerad skyldighet att visa att uppehållstillståndet hade beviljats med oriktiga uppgifter som grund.

Utlåtandet om resultaten av språkanalysen ansåg högsta förvaltningsdomstolen vara ett sak­kunnigutlåtande både om testningen av ändringssökandens språk och om hans lokalkännedom. Utlåtandet kunde användas som underlag för avgörandet trots att det av dokumentet inte framgick vem som hade gjort analysen. De invändningar beträffande analytikerns pålitlighet och kompetens som ändringssökanden framfört i sina besvär ansågs inte till sin art vara sådana att det uteslutande med anledning av dem skulle ha funnits skäl att betvivla utlåtandets riktighet. Enbart resultatet av språkanalysen var ändå inte en tillräcklig grund för att anse att ändringssökandens hemort var en annan än den som han själv uppgett, utan även annan tillgänglig utredning måste beaktas.

Av den utredning som lämnats i ärendet gav utlåtandets referat av resultaten från språktestet det intrycket att ändringssökanden som sin hemort hade uppgett en annan ort än den riktiga. Bedömningen av ändringssökandens berättelser om den ort som han uppgett som sin hemort hade enligt utlåtandet varit ytliga, men denna bedömning hade inte någon större betydelse för utredningen, eftersom det inte var möjligt att med ledning av utlåtandet sluta sig till eller kontrollera omfattningen och riktigheten av ändringssökandens berättelser under språkanalysen. Vid sitt första polisförhör och sitt asylsamtal med Migrationsverket hade ändringssökanden gett knapphändiga uppgifter om sin hemort, men uppgifterna hade varit tillräckliga för att övertyga Migrationsverket om att sökandens hemstad varit Afgooye. Under senare skeden av handläggningen hade ändringssökanden berättat mycket detaljerat och utförligt om den stad som han uppgett som sin hemstad. Det förekom inga motstridigheter i ändringssökandens berättelser om händelserna och förhållandena i hemlandet, och de personer som ändringssökanden hade uppgett som sina familjemedlemmar hade beskrivit händelserna och förhållandena i huvudsak på samma sätt som ändringssökanden.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den övriga utredning som fanns att tillgå gav stöd för uppfattningen att ändringssökandens hemort kunde anses vara staden Afgooye. Följaktligen hade Migrationsverket inte med stöd av all den utredning som verket haft tillgång till kunnat anse att den uppgift om ändringssökandens hemort som legat till grund för att ändringssökanden hade beviljats uppehållstillstånd hade varit oriktig av den anledningen att ändringssökandens sannolika hemort i utlåtandet om resultaten från språkanalysen hade bedömts på det sätt som framgått ovan. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut och återvisade saken till Migrationsverket för ny handläggning.

Vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd skulle beviljas gällde det att observera att i mål som är anhängiga i en domstol måste man ta ställning till om en person som fått ett negativt besked om uppehållstillstånd har uppfyllt kraven för uppehållstillstånd vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut, då den som uppfyllt kraven för uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd har kunnat beviljas ett sådant enligt bestämmelserna i 88 a § i utlänningslagen (323/2009). Dessutom gällde det att särskilt beakta att det av högsta förvaltningsdomstolens beslut följde att ändringssökanden skulle anses ha haft oavbruten rätt att uppehålla sig i Finland alltsedan 15.10.2009, när Migrationsverket beviljade ändringssökanden hans första uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd.

Utlänningslagen 1 §, 7 § 2 mom., 58 § (358/2007) 4 och 5 mom., 88 a § (323/2009) och 97 § 2 mom. (973/2007)

Förvaltningsprocesslagen 39 § 1 mom. och 40 § 1 mom.

Rättegångsbalken 17 kap. 34 §, 35 och 36 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.