1.7.2016/2918 HFD:2016:105

Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tjänsteförhållande för viss tid - Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid - Fortgående behov - Statligt mentalsjukhus - Sinnessjukvårdare

A:s tjänsteförhållande för viss tid vid ett statligt sinnessjukhus hade upphört 31.1.2014 efter att A med början 7.4.2008 i en följd utnämnts till 39 tjänsteförhållanden för viss tid som sinnessjukvårdare. A hade i den regionala förvaltningsdomstolen yrkat ersättning motsvarande lön enligt 56 § i statstjänstemannalagen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att enligt 56 § 1 mom. i statstjänstemannalagen fanns det inte förutsättningar för ersättning till den del som A:s utnämningar till tjänsteförhållande för viss tid hade motiverats av att en vakant tjänst skulle skötas interimistiskt eller av att en vikarie behövdes för en tjänstledig tjänsteman, eftersom dessa omständigheter enligt 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen förutsatte ett tidsbegränsat tjänsteförhållande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock vidare att med hänsyn till arten av arbetet vid Niuvanniemi sjukhus och det stora antalet sinnessjukvårdare där hade behovet att få sinnessjukvårdarnas tjänsteåligganden utförda också under tjänstemännens semestrar varit så fortlöpande att det inte varit frågan om arbete som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen och som skulle ha förutsatt tidsbegränsade tjänsteförhållanden. Beträffande arbetsuppgifter som uppstod när särskild övervakning av vissa patienter var nödvändig, ansåg HFD att med beaktande av mängden arbetsuppgifter för vilka A redan anställts för viss tid, hade det under den aktuella tidsperioden funnits ett sådant fortgående behov av särskild övervakning av patienter att arbetsuppgifterna inte kunde anses ha varit tidsbegränsade på det sätt som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen. Enligt 56 § 1 mom. i statstjänstemannalagen fanns det således förutsättningar för ersättning motsvarande lön till den del som A hade utnämnts till semestervikarie och till den del som utnämningarna av A till tjänsteförhållanden för viss tid hade grundat sig på att vissa patienter behövde särskild övervakning.

Statstjänstemannalagen 9 § 1 mom. och 56 § 1 mom.

Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), Europeiska industri- och arbetsgivarorganisationen (UNICE) och organisationen för offentliga arbetsgivare och företag (CEEP) klausul 5.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.