20.5.2016/2238 HFD:2016:76

Gåvoskatt - Vederlag - Belopp som ett aktiebolag betalar som lösen för sina egna aktier till den som utträder ur bolaget - Pris som underskrider gängse värdet

A och hans son B ägde vardera till hälften aktierna i X Ab. De planerade att vid en generationsväxling till B överföra samtliga aktier, vilket skulle ske så att bolaget löste in de aktier som ägdes av A mot en köpeskilling som motsvarade 75,1 procent av aktiernas gängse värde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av släktskapen mellan A och B att B genom arrangemanget fick en förmån som motsvarade underprissättningen och att denna förmån skulle värderas enligt bestämmelserna i lagen om skatt på arv och gåva. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att B inte genom inlösen av aktierna fick någon skattepliktig gåva, eftersom det belopp som bolaget betalade i inlösen översteg tre fjärdedelar av aktiernas gängse värde. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 18 § 3 mom.

Se även HFD 13.2.1991 liggare 439

Jfr HFD 2011:51

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.