20.5.2016/2234 HFD:2016:75

Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Utvisning - Belastning för socialvårdssystemet - Samhällsförmåner - Utkomststöd - Helhetsbedömning - Barns bästa

Det gällde att avgöra om det var möjligt att ur Finland utvisa ändringssökandena A och B, vilka i egenskap av medborgare i Tyskland samtidigt var medborgare i Europeiska unionen. Båda hade i tiden registrerat sin uppehållsrätt. Av makarnas fyra barn hade det yngsta barnets uppehållsrätt registrerats. Ändringssökandena har tytt sig till utkomststöd och även fått andra samhällsförmåner.

Det skulle först avgöras med vilken status ändringssökandena uppehöll sig i Finland. Ingendera av dem hade någon sådan på arbete, självständig yrkesutövning, arbetssökning, studier eller annan sådan grund baserad ställning i Finland att det med anledning av den skulle ha varit möjligt att utvisa dem endast av orsaker som hänförde sig till allmän ordning och säkerhet.

Familjen hade tytt sig till samhällsförmåner omedelbart när den anlände till Finland och detta hade fortsatt utan avbrott. Familjen kunde anses belasta det finska socialvårdssystemet på det sätt som avses i 158 a § 1 mom. 2 punkten i utlänningslagen. Det var inte fråga om enbart tillfälliga svårigheter. Det förelåg en grund för utvisning av ändringssökandena.

Därefter skulle en helhetsbedömning göras med utgångspunkt i hur länge familjen uppehållit sig i Finland, familjemedlemmarnas ålder, hälsotillstånd och familjesituation samt integrering i Finland. Vid sammanvägning av dessa omständigheter och barnets bästa framgick det inte att de orsaker som talade mot utvisning skulle ha vägt tyngre än de som talade för den. A:s och B:s besvär över utvisningsbesluten avslogs.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 20

Europeiska människorättskonventionen artikel 8

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, artiklarna 7.1 och 7.3 samt artiklarna 8, 14, 16 och 28

Utlänningslagen 6 § 1 mom., 158 a § 1 mom., 160 §, 161 f § 2 mom., 161 g § 1 mom., 168 § 1 och 4 mom., 168 a § och 168 b §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.