11.5.2016/1998 HFD:2016:65

Mottagningstjänster - Rätt till mottagningspenning - Asylsökande - Tryggande av försörjning med andra inkomster eller tillgångar - Tryggande av oundgänglig försörjning

A och B, som var medborgare i Pakistan, samt deras minderåriga barn hade ansökt om internationellt skydd i Finland. Eftersom de var asylsökande, hade de enligt huvudregeln haft rätt till mottagningstjänster, till vilka hörde en mottagningspenning. Denna mottagningspenning var inte en del av det allmänna utkomststödet.

Migrationsverket hade 9.1.2014 på en annan ansökan av A och B beviljat dem uppehållstillstånd på grund av studier och familjeband för tidsperioden 9.1 - 4.9.2014. Beviljandet av uppehållstillståndet hade enligt 39 § i utlänningslagen förutsatt att sökandenas försörjning var tryggad under hela den tid som uppehållstillståndet gällde. I samband med ansökan om uppehållstillstånd hade sökandena lämnat utredning om att de på ett bankkonto hade medel som borde ha använts för familjens försörjning i Finland.

När familjen ansökte om mottagningspenning för mars, juli och augusti 2014, kunde den anses få sin försörjning genom sina andra inkomster eller tillgångar. Familjen hade vid nämnda tidpunkt inte rätt till mottagningspenning. Saken kunde inte bedömas på annat sätt trots att det senare hade visat sig att de medel som varit avsedda för tryggandet av familjens försörjning de facto inte hade stått till familjens förfogande och att A och B således hade fått de uppehållstillstånd som de beviljats i januari 2014 genom kringgående av bestämmelserna om vistelse i landet. Mottagningscentralen hade således kunnat avslå B:s ansökan om mottagningspenning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade dock att även om mottagningen av asylsökande inte gällde denna familj, hade familjemedlemmarna inte av denna orsak förlorat sin rätt till oundgänglig försörjning och omsorg enligt 19 § 1 mom. i grundlagen. Om familjemedlemmarna skulle komma i en situation där de var i behov av sådan trygghet som avses i nämnda bestämmelse i grundlagen, skulle de ha rätt till utkomststöd, såvida förutsättningarna för beviljandet av sådant stöd förelåg enligt bestämmelserna i lagen om utkomststöd.

Finlands grundlag 19 § 1 mom.

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) 1 §, 3 § 1 punkten, 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 23 § 1 mom.

Rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna artikel 3.1 och artikel 13

Utlänningslagen 39 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.