18.1.2016/117 HFD:2016:6

Överlåtelseskatt - Bostadsaktiebolag - Arrendetomt med s.k. valfri inlösningsrätt - Bostadsaktier - Vederlag - Inlösningspris för tomtdel

A hade av ett byggbolag köpt aktier som berättigade till besittning av en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolag som byggdes på en arrendetomt med så kallad valfri inlösningsrätt. Bostadsaktiebolaget hade med markägaren, som inte var byggbolaget, ingått ett avtal om arrendering av området för bostadsändamål (jordlegoavtal) samt ett föravtal om köp av kvotdelar av fastigheten. Enligt dessa avtal hade bostadsaktiebolaget rätt att när byggnaden blev klar och därefter årligen köpa kvotdelar av den tomt som bostadsaktiebolaget arrenderat. Enligt bostadsaktiebolagets bolagsordning hade en aktieägare i bolaget rätt att till bostadsaktiebolaget betala den andel av tomtens inlösningspris som hänförde sig till aktieägarens lägenhet, varefter bostadsaktiebolaget skulle förvärva motsvarande kvotdel av tomten. En aktieägare som hade betalat sin andel av inlösningspriset för tomten befriades från att till bostadsaktiebolaget betala vederlag för betalningen av arrendet (legoavgiften).

Eftersom för A inte i samband med att han köpte bostadsaktierna uppstod skyldighet att betala något för inlösen av en andel av tomten, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att betalningen av inlösningspriset inte grundade sig på ett villkor i avtalet om överlåtelsen av aktierna på det sätt som avses i 20 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt. Eftersom det byggbolag som sålde aktierna inte ägde markområdet och byggbolaget inte heller på någon annan grund fick någon andel av eventuella köpeskillingar vid inlösen av tomtandelar, kunde de betalningar som hänförde sig till inlösen av tomten inte heller anses komma överlåtaren av aktierna till godo på det sätt som avses i 20 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt. I det vederlag för köpet av bostadsaktierna som låg till grund för överlåtelseskatten inräknades inte de betalningar som A i samband med inlösen av tomtandelar eventuellt betalade till bostadsaktiebolaget, antingen när byggnaden blev klar eller senare. Förhandsavgörande.

Lagen om överlåtelseskatt 15 § 1 mom. och 20 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.