15.1.2016/90 HFD:2016:4

Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik - Lastningstjänster

I ett mervärdesskatteärende hade högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till hur stycket d i artikel 148 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG skulle tolkas i en situation där lastningen och lossningen av lasten i ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik utfördes av en underleverantör till A Ab, som fakturerade en tredje part på kostnaden, varefter denna tredje part i sin tur fakturerade antingen redaren eller lastens innehavare.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt skjuta upp ärendets handläggning och med stöd av FEUF 267 begära förhandsavgörande av unionens domstol om följande frågor:

1. Ska stycket d i artikel 148 i rådets direktiv 2006/112/EG tolkas så att lastningen och lossningen av fartyget är sådana i nämnda bestämmelse avsedda tjänster som täcker direkta behov för laster i fartyg som avses i stycke a i samma artikel?

2. När hänsyn tas till det 24:e stycket i unionens domstols dom i de förenade målen C-181/04 - C-183/04, Elmeka, enligt vilket den i bestämmelsen avsedda befrielsen inte kan utsträckas till att gälla tjänster som utförs i ett tidigare handelsled, kan bestämmelsen i stycke d i artikel 148 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG tolkas så att detta gäller också den tjänst som det nu är fråga om, där det i den tjänst som i första försäljningsledet utförs av A Ab:s underleverantör ingår en tjänst som fysiskt direkt hänför sig till lasten och för vilken A Ab i sin tur fakturerar ett speditions- eller transportbolag?

3. När hänsyn tas till det 24:e stycket i unionens domstols ovan nämnda dom i Elmekamålet, enligt vilket den i bestämmelsen avsedda befrielsen tillämpas endast på tjänster som utförs för redaren, ska bestämmelsen i stycke d i artikel 148 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG tolkas så att befrielsen enligt bestämmelsen inte kan tillämpas om tjänsten utförs för lastens innehavare, såsom för den som exporterar eller importerar varan?

Centralskattenämndens förhandsavgörande om mervärdesskatt för tiden 1.10.2014 - 31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 70 § 1 mom. 8 punkten och 71 § 3 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1, styckena a och c, artikel 14.1, artikel 24.1 samt artikel 148 styckena a, c och d.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.