15.1.2016/77 HFD:2016:3

Naturvårdslagen - Förvaltningslagen - Undantag från fridlysningsbestämmelser - Förbud att röra sig på ett område - Fågelräkning - Hörande av markägare - Uppenbart onödigt att höra markägare - Skyddsområde som inrättats på ansökan av markägaren - Besvärsrätt

NTM-centralen hade beviljat en ornitologisk förening undantag från fridlysningsbestämmelserna för ett naturskyddsområde. Enligt dessa bestämmelser var det förbjudet att under tiden 1.4 - 31.7. röra sig på området, så att fåglarnas häckning skulle tryggas. Undantaget gällde tillstånd att under tiden 1.4 - 15.7.2012 för fågelräkning röra sig på området. Markägaren hade inte hörts under beredningen av beslutet.

Att höra markägaren med anledning av ansökan om undantag hade varit uppenbart onödigt på det sätt som avses i 34 § 2 mom. 5 punkten i förvaltningslagen, när man tog hänsyn till att det förbud att röra sig på området från vilket undantaget söktes hade tagits in i fridlysningsbestämmelserna i syfte att trygga fåglarnas häckningsfrid och inte markägarens intressen och att fågelräkningen annars var verksamhet av sådan karaktär som kunde utövas med stöd av allemansrätten. I tillståndsbeslutet hade föreningen dessutom ålagts att inhämta markägarens samtycke till fågelräkningen. NTM-centralen hade således inte gjort sig skyldig till något fel i förfarandet genom att inte höra markägaren förrän beslutet fattades.

Naturvårdslagen 24 § och 61 § 3 mom.

Förvaltningslagen 11 § och 34 § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.