12.1.2016/51 HFD:2016:1

Varumärke - Internationell registrering av varumärke - Internationellt varumärkes ikraftträdande i Finland - Vägran att godkänna internationellt varumärke - Skyldighet att anlita ombud - Invändning - Underlåtenhet att kommentera invändning - Förkastande av invändning - Förväxlingsbarhet - Återbrytande

Den allmänna skyldigheten enligt 31 § 1 mom. i varumärkeslagen för sådana sökande av varumärke som inte har hemvist i Finland att som sin representant befullmäktiga ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud gäller inte innehavare av internationella varumärkesregistreringar. Då invändning framställts mot en internationell varumärkesregistrering, för vilken det enligt Patent- och registerstyrelsen inte förelåg hinder, var innehavaren av detta internationella varumärke inte på grund av 56 f § i varumärkeslagen skyldig att anlita ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud, då innehavaren inte gav något yttrande med anledning av invändningen. Patent- och registerstyrelsen kunde inte såsom marknadsdomstolen ansett i sitt beslut, som var föremål för ansökan om återbrytande, meddela att den internationella varumärkesregistrering som invändningen gällde inte är i kraft i Finland av den orsaken att innehavaren av det internationella varumärket inte gett något yttrande med anledning av invändningen. Patent- och registerstyrelsen kunde inte heller annars vägra att godkänna en sådan internationell varumärkesregistrering på andra grunder än dem som nämnts i meddelandet om invändningen till WIPO. Högsta förvaltningsdomstolen återbröt marknadsdomstolens beslut på ansökan av Patent- och registerstyrelsen.

Varumärkeslagen 12 §, 31 § 1‒3 mom., 53 §, 56 a §, 56 b § 1 och 3 mom., 56 c §, 56 d § 2 mom., 56 e §, 56 f §

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.