Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

3.7.2015/1895 HFD:2015:108
Handikappservice (service åt funktionshindrad) - Synskadad - Företagsverksamhet - Personlig assistans - Övertidsersättning till personlig assistent - Rese- och inkvarteringskostnader för personlig assistent
1.7.2015/1873 HFD:2015:107
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - I Finland godkänt resedokument - Somalisk medborgare
1.7.2015/1853 HFD:2015:106
Ändringssökande - Justitieförvaltningsärende - Hovrätt - Tjänsteutövningsordning - Anciennitet (tjänsteålder) - Domare - Förvaltningsdomstols behörighet
29.6.2015/1816 HFD:2015:105
Elmarknadslagen - Elmarknadsdirektivet - Elnätsverksamhet - Nätinnehavare - Energimyndigheten - Energimyndighetens beslut om fastställande - Nätverksamhetens avkastning samt avgifter som ska tas ut för överföringstjänster - Metoder som ska användas vid prissättning - Incitament som främjar integrationen av marknaden - Unionsrättens tolkningsverkan - Myndighets prövningsrätt - Monopol - Stamnät - Distributionsnät
26.6.2015/1809 HFD:2015:104
Naturvårdslagen - Vitkindad gås - Skytte - Allvarlig skada på gröda - Undantag - Fågeldirektivet - Annan lämplig lösning
24.6.2015/1765 HFD:2015:103
Vägärende - Landsvägslagen - Överklagbart beslut - Förvaltningstvång (administrativa tvångsmedel) - Avlägsnande av anslutning - Behörighet
23.6.2015/1760 HFD:2015:102
Miljötillstånd - Torvproduktion - Översyn (justering) av tillståndsvillkor - Tillståndsprövning - Betydelsen av att förfarandet med översyn av tillståndsvillkor upphävts - Ändring av tillstånd så att det blir tidsbundet - Bästa tillgängliga teknik - Förvaltningsplan
23.6.2015/1759 HFD:2015:101
Miljötillstånd - Torvproduktion - Översyn (justering) av tillståndsvillkor - Tillståndsprövning - Betydelsen av att förfarandet med översyn av tillståndsvillkor upphävts - Möjlighet att efter utredning ändra tillståndsvillkor - Fråga om huruvida skyldighet upphör att gälla
22.6.2015/1743 HFD:2015:100
Utlänningsärende - Ansvarsbestämningsförordningen (den s.k. Dublin II-förordningen) - Tillbakasändning till Italien - Mottagningsförhållanden - Principen om non-refoulement (förbud mot tillbakasändning) - Nigerisk medborgare - Individuella förhållanden - Barnets bästa
18.6.2015/1624 HFD:2015:99
Beskattning av personlig inkomst - Uthyrning av semesterlägenhet - Utgifter för förvärvande av hyresinkomst - Finansieringsvederlag - Förlust av uthyrningsverksamhet
18.6.2015/1708 HFD:2015:98
Mervärdesskatt - Avdragsgill skatt - Allmän avdragsrätt - Inskränkningar i avdragsrätten - Rekreationstillfällen för personalen
18.6.2015/1692 HFD:2015:97
Körrätt - Körförbud tills vidare - Inlämnande av läkarutlåtande inom utsatt tid - Hörande - Påföljd eller förpliktelse - Påföljd som träder i kraft vid en tidpunkt i framtiden
18.6.2015/1684 HFD:2015:96
Förvaltningstvistemål - Ersättning av barnskyddskostnader - Kostnadstvist mellan kommuner - Kostnader för vård utom hemmet av ett med stöd av barnskyddslagen omhändertaget barn - Kostnader för missbrukarvård med barnets föräldrar som vårdtagare - Boningskommunens ansvar - Ansvaret för kommun som svarar för kostnader för vård av barn utom hemmet
15.6.2015/1649 HFD:2015:95
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Avgränsning av område för detaljplanering - Kommunens planläggningsmonopol - Kommunens markpolitik - Behov att styra mark­användningen - Kommunens utveckling - Jämlikt bemötande av markägare - Generalplans styrande verkan
12.6.2015/1620 HFD:2015:94
Offentlig upphandling - Försvarsmakten - Svängbord - Förutsättningar för gottgörelse - Realistisk möjlighet att segra i anbudsförfarande - Försummelse av upphandlingsannonsering - Marknadsdomstolens beslutsskäl
12.6.2015/1618 HFD:2015:93
Offentlig upphandling - Byggentreprenad - Komplettering av anbud - Påstådd brist i handlingarna i anbudsförfrågan - Anbudsgivares ansvar för innehållet i sitt anbud - Förutsättningar för gottgörelse
12.6.2015/1608 HFD:2015:92
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Jäv - Fullmäktigeledamot - Lagen om fornminnen - Fornlämning - Rådplägningsförfarande - Tillstånd att rubba fornlämning
11.6.2015/1625 HFD:2015:91
Utlänningsärende - Nekad inresa - Avvisning vid gränsen - Makulerat resedokument - Giltigt visum - Två resedokument
11.6.2015/1623 HFD:2015:90
Fastighetsbeskattning - Skog - Idkande av skogsbruk - Golfbana
11.6.2015/1585 HFD:2015:89
Djurskyddslagen - Brådskande åtgärder - Förvaltningslagen - Förvaltningsärende - Hörande av part
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.