Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

30.9.2015/2604 HFD:2015:148
Val till sametinget - Upptagning i vallängd - Samisk identitet - Samiskt språk - Anteckning "Lappi" i ett ämbetsbevis - Mormorsmor
30.09.2015/2603 HFD:2015:147
Sametingsval - Upptagning i vallängd - Definition av same - Prövning av ärendet som helhet - Att identifiera sig med det samiska - Självidentifikation - Samisk livsstil
30.9.2015/2602 HFD:2015:146
Val till sametinget - Upptagning i vallängd - Förälders samiska identitet - Förälder antecknad i vallängden vid föregående val till sametinget - Ansökan om återbrytande av beslut
30.9.2015/2601 HFD:2015:145
Sametingsvalet - Upptagning i vallängd - Samisk identitet - Samiskt språk - Efterkommande till lapp - Att identifiera sig med det samiska - Självidentifikation - Samisk livsstil
29.9.2015/2626 HFD:2015:144
Markanvändning och byggande - Undantag - Förutsättningarna för att bevilja undantag - Skyddsbestämmelse i detaljplan - Takfönster - Byggnadskonstnärligt och kulturhistoriskt värde
25.9.2015/2553 HFD:2015:143
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Besvärstillstånd - Tillämpningsområde - Beslut om att avstå från åtgärder - Beslut med vilket skyldighet åläggs
25.9.2015/2552 HFD:2015:142
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Besvärstillstånd - Ikraftträdande - Bestämmelse om förfarandet - Övergångsskede - Tillämpning
25.9.2015/2550 HFD:2015:141
Markanvändning och byggande - Bygglov - Besvärsrätt - Besvärstillstånd - Brandstation - Grundvattentäkt - Viktigt grundvattenområde - Närskyddszon - Vattenverk
23.9.2015/2510 HFD:2015:140
Förköp - Nyttjande av förköpsrätt inom utsatt tid - Rättelse av köpebrev - Beviljande av lagfart - Lagfartens betydelse för den tid inom vilken förköpsrätten ska utnyttjas
17.9.2015/2448 HFD:2015:139
Dröjsmålsgottgörelse - Förvaltningsdomstol - Ikraftträdande
17.9.2015/2446 HFD:2015:138
Markanvändning och byggande - Utbyggnad av vindkraft - Generalplan - Försvarsmakten - Inverkan på radarsystem - Bevakning av luftrum - Försvaret och gränsbevakningen - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Planläggningsbestämmelser - Utredning av verkningar - Förfarandet vid beviljande av bygglov
16.9.2015/2425 HFD:2015:137
Utlänningslagen - Uppehållstillstånd - Familjeband - Äktenskap - Äktenskapsskillnad - Nytt äktenskap - Ansökan om uppehållstillstånd - Utvisning - Kringgående av bestämmelser om inresa - Helhetsbedömning
16.9.2015/2424 HFD:2015:136
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Uteslutningsklausul - Alternativt skydd - Grovt brott - Grov misshandel - Villkorligt fängelsestraff - Minderårigt barn - Afghanistan
15.9.2015/2412 HFD:2015:135
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skatteplikt - Moderbolaget i en koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag
15.9.2015/2411 HFD:2015:134
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattepliktig rörelse - Moderbolaget i en koncern - Holdingbolag - Avdragsrätt - Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag - Försäljning av tjänster till dotterbolag
11.9.2015/2379 HFD:2015:133
Handlingsoffentlighet - Offentlig för allmänheten - Val av kommunanställd - Uppgift om samtycke till anställningsförhållande - Headhunting - Betydelsen av förbindelse att iaktta tystnadsplikt
9.9.2015/2373 HFD:2015:132
Förening - Upplösning - Felaktig anmälan om upplösning - Granskning av anmälan om upplösning - Registeranteckning - Avförande av fel förening ur registret - Bristfällig utredning - Förvaltningsbeslut - Rättelse av registerbeslut - Återbrytande
9.9.2015/2730 HFD:2015:131
Handikappservice (Service för svårt funktionshindrade) - Färdtjänst - Ledsagare - Ledsagare som själv beviljats färdtjänst - Jämlikhet
8.9.2015/2365 HFD:2015:130
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen - Tillämpningsområde - Stat där sökanden är medborgare - Grund för beviljande av asyl - Skyldighet att pröva ansökan
8.9.2015/2355 HFD:2015:129
Marktäktstillstånd - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Landskapsplan - Planbestämmelser - Planbeteckning - Grustäkt - Ås - Vacker landskapsbild - Betydande skönhetsvärden hos naturen
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.