Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

25.11.2015/3415 HFD:2015:169
Beskattning av personlig inkomst - Bostadsköp - Frånträdande av köp - Skadestånd - Gottgörelse som motsvarar skadestånd
24.11.2015/3405 HFD:2015:168
Miljötillstånd - Begränsning av förorening av miljön - Tillståndsvillkor - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Oskäligt besvär - Lukt - Djurstall - Svingård - Gödselbrunn - Täckning med fast material - Täckning med flytande material
18.11.2015/3316 HFD:2015:166
Arvsskatt - Lättnad vid generationsväxling - Fortsättning av företagsverksamhet - Aktiebolag - Oskiftat dödsbo - Minderårig
18.11.2015/3296 HFD:2015:165
Åland - Handlingsoffentlighet - Parts rätt att ta del av uppgifter - Anbudshandling - Uppgift som berör affärsrörelse - Åländsk landskapslag
18.11.2015/3292 HFD:2015:164
Hälsoskyddslagen - Rökning på balkongen - Lägenhetsägare - Lägenhetsinnehavare - Fråga om vem en skyldighet eller ett förbud riktar sig mot - Principen om förorenarens ansvar
18.11.2015/3290 HFD:2015:163
Handlingsoffentlighet - Försvarshemlighet - Partiell offentlighet
18.11.2015/3289 HFD:2015:162
Miljöskyddslagen - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Kommunalbesvär - Kommunens behörighet (kompetens) - Sport- och övningsflygning - Flygbuller - Bullerolägenhet - Luftfartslagen
17.11.2015/3257 HFD:2015:161
Förskottsuppbörd - Förskottsuppbörd och arbetsgivares socialskyddsavgift - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag - Avtal om disponentuppgifter - Verkställande direktör - Lön - Ersättning för arbete
29.10.2015/3062 HFD:2015:160
Skogsbruk - Finansiering - Besvärsrätt - Delägare i väg - Väglag - Samprojekt - Skogsväg - Enskild väg - Grundlig förbättring - Kostnader för genomförande av ett projekt - Understöd - Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
29.10.2015/3057 HFD:2015:159
Markanvändning och byggande - Ändringssökande - Rikets behörighet i fråga om rättskipning - Fullföljd av besvär - Besvärstillstånd - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Åland
29.10.2015/3056 HFD:2015:158
Markanvändning och byggande - Ändringssökande - Rikets behörighet i fråga om rättskipning - Fullföljd av besvär - Besvärstillstånd - Bygglov - Åland
27.10.2015/3040 HFD:2015:157
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Efterbeskattning - Förmån med penningvärde - Mervärdesskatt - Tid inom vilken mervärdesskatt kan påföras
23.10.2015/3010 HFD:2015:156
Inkomstbeskattning - Omstrukturering av företag - Partiell delning (fission) - Verksamhetsgren - Bostadsaktiebolag
23.10.2015/3009 HFD:2015:155
Inkomstbeskattning - Omstrukturering av företag - Verksamhetsöverlåtelse - Verksamhetsgren - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
21.10.2015/2967 HFD:2015:154
Gåvogivare - Lättnad vid generationsväxling - Fortsättning av företagsverksamhet - Aktiebolag - Aktier - Rösträtt
15.10.2015/2925 HFD:2015:153
Rättshjälp - Kommunalbesvär - Kommunmedlems besvär - Förutsättningarna för att bevilja rättshjälp - Hur rättshjälp kan upphöra - Rättsbiträdes arvode
14.10.2015/2918 HFD:2015:152
Offentlig upphandling - Upphandlingsrättelse - Beslut att avbryta upphandlingen - Ny upphandlingsrättelse - Beslut att inte avbryta upphandlingen - Besvärsrätt
13.10.2015/2912 HFD:2015:151
Offentlig upphandling - Ett upphandlingsförfarandes laglighet - Upphandlingsbeslut som upphävs - Oklarhet i anbudsförfrågan - Besvärsgrund - Grund för avgörandet - Förutsägbarhet - Prövning på tjänstens vägnar i marknadsdomstolen - Särskilt hörande av parter om grunderna för att upphäva ett beslut
8.10.2015/2898 HFD:2015:150
Vattenhushållningsärende - Grundvatten - Värmebrunn - Jordvärmesystem - Grundvattnets kvalitet - Förorening - Miljökvalitetsnorm
7.10.2015/2865 HFD:2015:149
Offentlig upphandling - Minimikrav i fråga om lämplighet - Handlingar som krävs för att bevisa teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer - Bedömning av anbudssökandenas och anbudsgivarnas lämplighet vid upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet - Proportionalitetsprincipen
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.