Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

13.1.2015/54 HFD:2015:8
Medlemsstats skadeståndsansvar - Nationella bestämmelser - Skada som förorsakats av överträdelse av unionsrätten - Villkor för skadeståndsansvar - Tillräckligt klar överträdelse - Likabehandling av kvinnor och män - Menersättning för olycksfall i arbetet utbetald som engångsbelopp - Försäkringsmatematiska faktorer - Förväntad livslängd - Unionens domstols dom - Förvaltningstvistemål
13.1.2015/50 HFD:2015:7
Statligt stöd - Återkrav - Verkställighet av kommissionens beslut - Företagssanering - Stödbelopp
12.1.2015/44 HFD:2015:6
Återbrytande av beslut - Försäkringsdomstolens beslut - Högsta förvaltningsdomstolen behörighet - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Misstag - Lönegaranti - Försummelse att iaktta uppsägningstid - Skadestånd - Fordrans förfallodag - Tid inom vilken ansökan ska göras
12.1.2015/43 HFD:2015:5
Mervärdesskatt - Skattefrihet i internationell handel - Försäljning av varor för att utrusta ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik samt försäljning av tjänster som direkt tillgodoser sådana fartyg eller deras last - Hamntjänster - Försäljning av vatten - Debitering av fartygsägarens ombud på avgifter
12.1.2015/39 HFD:2015:4
Penninginsamling - Tillstånd till penninginsamling - Insamlingssymbol - Medlemsblad - Sammanblandning
9.1.2015/31 HFD:2015:3
Miljötillstånd - Naturvård - Torvproduktion - Fiskgjuse - En stor rovfågels boträd - Avsiktlig störning - Skyddsradie
7.1.2015/6 HFD:2015:2
Barnskydd - Förlängning av brådskande placering - Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Klagan - I lag föreskrivet besvärsförbud - Avvisande av ärende utan prövning
7.1.2015/1 HFD:2015:1
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egen bostad - Jordlega (arrende) - Nytt bostadshus
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.