Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

3.3.2015/590 HFD:2015:28
Utlänningsärende - Unionsmedborgare - Registrering av uppehållsrätt - Vägran att registrera - Utkomst - Tillräckliga tillgångar - Vilken utredning som ska lämnas
2.3.2015/587 HFD:2015:27
Extraordinarie ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Barnskydd - Beslut om att fortsätta en brådskande placering - En brådskande placerings varaktighet - En 30 dagar lång bestämd tid - Faktiska dagar som placeringen varat
26.2.2015/537 HFD:2015:26
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Minderårighet som förutsättning
19.2.2015/431 HFD:2015:25
Kommunalärende - Ingående av jordlegoavtal (arrendeavtal) - Myndighetsverksamhet där myndigheten har prövningsrätt - Principen om jämlikt bemötande - Ställning som krigsinvalid - Diskriminering till följd av annan ställning - Godtagbart skäl
16.2.2015/387 HFD:2015:24
Felparkeringsavgift - Motorcykel - Förkommen parkeringsbiljett
16.2.2015/386 HFD:2015:23
Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Fastighetsägares ansvar - Föreläggande och utdömande av vite - Dödsbo - Fastighetsägare - Fastighetens innehavare - Äganderätt till kvotdel
16.2.2015/385 HFD:2015:22
Byggnadstillsyn - Förvaltningstvång - Fastighetsägares ansvar - Huvudförpliktelse - Vite - Riktande av vite - Dödsbo - Annat dödsbo - Utredning - Faktisk möjlighet - Samägande
11.2.2015/333 HFD:2015:21
Befolkningsdataärende - Hindersprövning för äktenskap - Muntlig förhandling som inte hållits - Behov av muntlig förhandling
6.2.2015/292 HFD:2015:20
Förvaltningstvistemål - Offentligrättsligt rättsförhållande - Tvist mellan två myndigheter - Tullen - Kommunalt affärsverk - Tullagen - Tullövervakning - Tullåtgärd - Tullens verksamhetslokaler - Övervakningsutrymmen - Trafikplats - Hamn - Vederlagsfri nyttjanderätt
6.2.2015/291 HFD:2015:19
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Avvisande - Inreseförbud - Inreseförbuds längd - Uppenbart ogrundad ansökan - Albanien
6.2.2015/290 HFD:2015:18
Utlänningsärende - Upphörande av flyktingstatus - Fortsatt uppehållstillstånd - Utvisning - Inreseförbud - Afghanistan - Brott
4.2.2015/268 HFD:2015:17
Offentlig upphandling - Partnerskapsavtal - Uteslutning ur anbudsförfarande - Anbuds överensstämmelse med anbudsförfrågan - Nollprissättning - Leveransgaranti - Avtalsbaserad i eurobelopp bestämd sanktion - Anbud som utgör en helhet
28.1.2015/193 HFD:2015:16
Markanvändning och byggande - Planeringsbehov på strandområde - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet - Existerande bostadsbyggnad - Byggplats
26.1.2015/176 HFD:2015:15
Handlingsoffentlighet - Tvångsmedel - Material som hämtats in genom teleavlyssning - Rättegångsmaterial - Part - Sekretessbelagd uppgift
23.1.2015/158 HFD:2015:14
Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Utvisning - Somalia - Somaliland - Språkanalys - Oklar hemort
21.1.2015/108 HFD:2015:13
Kollektivtrafik - Planering av kollektivtrafik - Plan för linjenätet - Trafikeringsplan - Förvaltningsbesvär - Besluts överklagbarhet
21.1.2015/94 HFD:2015:12
Miljötillstånd - Helsingfors-Vanda flygplats - Miljöskyddslagen - Luftfartslagen - Bullerhanteringsdirektivet - Buller - Driftsrestriktion - Miljöskyddsmyndighets behörighet - Bedömning av miljökonsekvenser - Projekt - Utbyggnad - Ökad trafik - Trafiksäkerhetsverket - God avvägning
14.1.2015/62 HFD:2015:11
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Begränsningar i rätten att dra av ränteutgifter - Jämförelse av balanser - Balanstest - Internationella redovisningsstandarder - Avskrivningsdifferens
14.1.2015/60 HFD:2015:10
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Välkänt märke - Varuslagslikhet - Märkeslikhet - Samband mellan varumärken - Utnyttjande av goodwill och särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och goodwill - Direktivenlig tolkning - Parallella processer
13.1.2015/59 HFD:2015:9
Internationell beskattning - Begränsat skattskyldig - Källskatt - Utdelning - Investeringsbolag i Förenta staterna - Placeringsfond - Unionsrätten - Fri rörlighet för kapital
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.