Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

2.4.2015/893 HFD:2015:48
Naturvårdslag - Inrättande av naturskyddsområde - Allmänt bästa - Flygekorre - Planläggning - Kommun
2.4.2015/887 HFD:2015:47
Inkomstbeskattning - Försäljning av kvotdel av fastighet - Skogsavdrag - Dödsbo - Arv - Gårdsbrukssammanslutning - Skogslägenhet - Delägarbyte i sammanslutning
2.4.2015/883 HFD:2015:46
Inkomstbeskattning - Avskrivning på anskaffningsutgiften för marksubstanser - Samfälld skog - Äganderätt till skogslägenheter
1.4.2015/884 HFD:2015:45
Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Förbud mot förorening av grundvatten - Viktigt grundvattenområde - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - In casu -prövning - Prövning från fall till fall - Reviderad standard 3352 - Särskild konstruktionsmodell
27.3.2015/863 HFD:2015:44
Befolkningsdatasystemet - Utlämning av uppgifter - Personuppgift - Redaktionellt syfte - Publicering - Skydd för privatliv - Avliden person
26.3.2015/848 HFD:2015:43
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för värdet på goodwill - Periodisering av utgift - Bundenhet till avdrag i bokföringen
25.3.2015/846 HFD:2015:42
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Skyddsområde - Byggyta - Beslut om avgränsning av naturtyp - Äventyrande av syftet med skydd - Naturinventering - Innehållskrav
25.3.2015/843 HFD:2015:41
Handlingsoffentlighet - Utlämnade av uppgifter - Sätt att lämna ut uppgifter - Teknisk anslutning - En myndighets personregister - Beskattningsuppgifter - Finansiell verksamhet
24.3.2015/830 HFD:2015:40
Handlingsoffentlighet - Rättegångshandling - Uppgift om hälsotillstånd - Förfarande för utredning av arbetsförmåga
24.3.2015/825 HFD:2015:39
Förorening av mark - Oljecistern - Förvaltningstvång - Skyldighet att sanera mark - Förorsakare av förorening - Dödsbo - Ansvarsövergång
19.3.2015/776 HFD:2015:38
Barnskydd - Skydd för familjelivet - Skydd för privatlivet - Skydd för förtroliga meddelanden - Krav att om begränsningar ska bestämmas i lag - Begränsning av kontakterna - Sätt att begränsa kontakterna - Telefonsamtal - Avlyssning av samtal genom högtalare
17.3.2015/738 HFD:2015:37
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Begränsning i fråga om avdragsgilla räntor - Byggtida ränteutgifter - Avtal om helhetstjänst
17.3.2015/737 HFD:2015:36
Arava-ärende - Allmännyttigt samfund - Angivande som allmännyttigt samfund - Återkallande av angivande - Myndighets prövningsrätt - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet - ARA
17.3.2015/736 HFD:2015:35
Arava-ärende - Allmännyttigt samfund - Angivande som allmännyttigt samfund - Återkallande av angivande - Myndighets prövningsrätt - Holdingbolag - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet - ARA
13.3.2015/719 HFD:2015:34
Vattentjänster - Avgifter för vattentjänster - Beslut om taxa - Anslutningsavgift - Skälighet - Rättvisa
9.3.2015/690 HFD:2015:33
Beskattning av personlig inkomst - Skatt på delägarlån - Periodisering av ränteinkomst - Ränta som läggs till kapitalet - Ränta på ränta
9.3.2015/688 HFD:2015:32
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Belöningssystem - Aktie - Vederlag - Arbetsinsats
9.3.2015/686 HFD:2015:31
Arvsskatt - I annan medlemsstat bosatt arvinge - Avräkning av skatt som betalats till en annan medlemsstat - EU-rätt - Fri rörlighet för kapital
6.3.2015/632 HFD:2015:30
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Inkomstbeskattning - Förskottsuppbörd - Tilläggsskatt för pensionsinkomst - Tillämpningsområdet för unionsrätten - Förbud mot åldersdiskriminering - Arbetslivsdirektivet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
5.3.2015/631 HFD:2015:29
Medborgarskapsärende - Beslut om medborgarskap - Oriktiga personuppgifter - Extraordinära rättsmedel - Återbrytande av beslut - Förlust av medborgarskap - Grundlagsenliga garantier - Förutsättningarna för återbrytande - Synnerligen vägande skäl
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.