Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

5.5.2015/1153 HFD:2015:68
Kommunalärende - Övertagningsrätt - Delegering av beslutanderätt till lägre myndighet - Avsaknad av beslutanderätt - Tillsyn över kommunens förvaltning - Kommunstyrelse - Personligt lönetillägg - Besluts överklagbarhet - Kommunalt affärsverk
30.4.2015/1110 HFD:2015:67
Markanvändning och byggande - Planeringsbehovsavgörande - Till planeringsbehovsavgörande fogat villkor - Anslutning till vatten- och avloppsnät - Myndighets prövningsrätt - Ändamålsbundenhet
30.4.2015/1109 HFD:2015:66
Markanvändning och byggande - Undantag - Till undantagsbeslut fogat villkor - Anslutning till vatten- och avloppsnät - Myndighets prövningsrätt - Ändamålsbundenhet - Proportionalitetsprincipen
27.4.2015/1083 HFD:2015:65
Ersättning vid inlösen - Samfällt område - Deponering - Icke-konstituerat delägarlag - Återbetalning av deponerad ersättning för inlösen - Förhållandet mellan allmän lag och speciallag
27.4.2015/1078 HFD:2015:64
Offentlig upphandling - Utkontraktering av socialvårdstjänster samt tjänster inom primär hälso- och sjukvård - Otydlig anbudsansökan och otydligt anbud - Individualisering av anbudssökande och anbudsgivare - Att uppfylla lämplighetsvillkor - Åberopande av andra aktörers resurser - Koncernförhållande
20.4.2015/1035 HFD:2015:63
Vattenhushållningsärende - Vattenkraftverk - Skyldighet att anlägga fisktrappa - Ändring av fiskevårdsskyldighet - Fiskvägsstrategi - Kraftigt modifierad vattenförekomst - Förändrade förhållanden - Havsöring - Virojoki - Vandringshinder
20.4.2015/1034 HFD:2015:62
Markanvändning och byggande - Behov av undantag - Antalet källare - Ändrad lagstiftning - Byggnadsordning - Förutsättningar för undantag
17.4.2015/1020 HFD:2015:61
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ändring av företagsform - Aktiebolag - Andelsbolag - Upplösning vid beskattningen
16.4.2015/1010 HFD:2015:60
Arava-ärende - Allmännyttigt samfunds årsuppgifter - Beräkningsgrund för godtagbar avkastning - Outdelad vinst - Myndighets behörighet att utöva tillsyn - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
15.4.2015/978 HFD:2015:59
Offentlig upphandling - Hyresavtal om underjordisk parkeringsanläggning - Kapitalhyra - Keva som hyresvärd - Upphandlingslagens tillämpningsområde - Upphandling av investeringstillgångar - Marknadsdomstolens behörighet - Rättegångskostnader
10.4.2015/940 HFD:2015:58
Nyttighetsmodellrätt - Uppfinningshöjd - Grad av uppfinningshöjd - Tydlig skillnad - Rammadrassäng - Reglerbarhet - Kombination av kända egenskaper - Fackman på området - Allmänkunskap
10.4.2015/936 HFD:2015:57
Lantbruksstöd - Återkrav - Djurskyddsförseelse - Ne bis in idem
10.4.2015/918 HFD:2015:56
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Detaljplanebestämmelser - Byggmaterial - Trä som byggmaterial - Importbegränsning - Kvantitativa importbegränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan - Behov att begära förhandsavgörande av unionens domstol
10.4.2015/917 HFD:2015:55
Vattentjänster - Fastighet - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Besvärsrätt - Ägare till en fastighet i närheten
9.4.2015/916 HFD:2015:54
Markanvändnings- och bygglagen - Åtgärdstillstånd - Brygga - CCA-impregnerat trävirke - REACH-förordningen
8.4.2015/905 HFD:2015:53
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Ne bis in idem - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman
8.4.2015/911 HFD:2015:52
Miljötillstånd - Stenbrytning - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Avstånd till objekt som exponeras för störningar - Statsrådets förordning - Minimikrav - Begränsning av verksamheten på ett annat sätt än vad som angetts i ansökan
8.4.2015/910 HFD:2015:51
Miljötillstånd - Stenbrytning - Avstånd till objekt som exponeras för störningar - Minimikrav - Statsrådets förordning - Övergångsbestämmelse
8.4.2015/907 HFD:2015:50
Mervärdesskatt - Eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav - Rengöring av sedvanliga inventarier i samband med städning - Huvudsaklighetsprincipen
8.4.2015/906 HFD:2015:49
Mervärdesskatt - Återbäring av mervärdesskatt - Följdändring - Inverkan av förändring i delägares beskattning på mervärdesbeskattningen av ett aktiebolag
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.