Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2015

Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

11.6.2015/1584 HFD:2015:88
Djurskyddslagen - Förbud och förelägganden - Förvaltningslagen - Förvaltningsärende - Hörande av part
10.6.2015/1549 HFD:2015:87
Markanvändning och byggande - Bygglov - Ändring av rumsindelning - Användningsändamål - Boende - Behov av undantag
10.6.2015/1545 HFD:2015:86
Kommunalbesvär - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Klientavgift - Avgift för uppehälle - Månatlig avgift - Kostnader för serviceproduktion - Serviceboende
10.6.2015/1530 HFD:2015:85
Socialvård - Klientavgift - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Måltidsavgift i samband med boendeservice - Avgift för uppehälle - Grundbesvär - Förvaltningstvistemål - Extraordinära rättsmedel
8.6.2015/1552 HFD:2015:84
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fråga om utgift är avdragsgill - Utdelning in natura - Överlåtelseskatt
8.6.2015/1510 HFD:2015:83
Kommunalärende - Gemensamt kommunalt organ - Avfallsnämnd - Avtal om gemensam avfallsnämnd - Kommunal avfallshanteringsmyndighet - Myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen
4.6.2015/1509 HFD:2015:82
Statsunderstöd - Återkrav - Förutsättningar - Iakttagande av upphandllingslagstiftningen - Konkurrensutsättning - Statsunderstödsbeslut - Utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
29.5.2015/1431 HFD:2015:81
Varumärke - Ordmärke - Namnhinder - Ovanligt släktnamn - Intryck av namn - Namnskick - Association
29.5.2015/1430 HFD:2015:80
Varumärke - Kombinationsmärke - Namnhinder - Ovanligt släktnamn - Intryck av namn - Dubbelbetydelse - Namnskick - Figur - Helhetsbedömning - Namnbärares motstånd
28.5.2015/1389 HFD:2015:79
Jaktlagen - Dispens - Undantag från fredningen av varg - Besvärsrätt - Lokal eller regional sammanslutning - Förening - Förenings hemort - Förenings verksamhetsområde
28.5.2015/1387 HFD:2015:78
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplans styrande verkan - Generalplanebestämmelse - Markägarens samtycke - Krav på detaljplanens innehåll - Värnande av den byggda miljön - Byggnadsskydd - Tillräcklig utredning
28.5.2015/1384 HFD:2015:77
Förvaltningstvistemål - Kostnader för socialvård - Fördelning av kostnader mellan kommuner - Boendeservice - Serviceboende - Dagverksamhet
22.5.2015/1344 HFD:2015:76
Statligt stöd - Kommunens verksamhetsområde (kompetens) - Proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) - Motsäkerhet - Företagsinteckning - Litet eller medelstort företag (SMF-företag) - Närstående företag (anknutna företag) - Ägarintresseföretag (partnerföretag) - Kommissionens tillkännagivande om garantier - Kommissionens rekommendation
20.5.2015/1327 HFD:2015:75
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egen bostad - Byggplats - Överlåtbar arrenderätt - Ny bostadsbyggnad
18.5.2015/1286 HFD:2015:74
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavsdrag - Underhåll eller ombyggnad av bostad - Användning av bostad
15.5.2015/1263 HFD:2015:73
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Självständig särskiljningsförmåga - Deskriptivitet - Varuförteckning - Frihållningsbehov - Särskiljningsförmåga på grund av användning - Bevis på användning - Marknadsföring - Varumärkesmässig användning - Användning i kombination med företagsemblem - Marknadsundersökning - Kändhet - Begränsning av varuförteckningen
13.5.2015/1234 HFD:2015:72
Statligt stöd - Fastighetsförsäljning - Förutsättningar för att statligt stöd ska föreligga - Åtgärd som vidtagits med hjälp av statliga medel - Betalning som grundar sig på avtal mellan enskilda företag - Betalningens inverkan på ett offentligt samfunds köpeskillingsfordran - Helhetsbedömning - Kommunalärende
13.5.2015/1239 HFD:2015:71
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Undantag - Behov av planering på strandområden - Plats för mattvätt - Markbädd
11.5.2015/1204 HFD:2015:70
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Arvode som uppbärs hos placeraren för utförande av uppdrag - Återbäring av arvode
8.5.2015/1203 HFD:2015:69
Markanvändning och byggande - Elledning - Jordkabel - Vindkraftspark - Intern ledning - Placering på annans område - Samhällstekniska ledningar och anordningar - Nyttjanderätt - Tvångsåtgärd - Byggnadstillsynsmyndighet - Kraftverk - Kraftverksfastighet - Vindkraftverk - Inlösen
Avgörandena nummersvis

189-170 169-149 148-129 128-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.