30.12.2015/3898 HFD:2015:188

Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Skattepliktig rörelse - Från skatt befriad verksamhet - Moderbolag i koncern - Avdragsrätt - Allmänna omkostnader - Beviljande av räntebelagd kredit åt dotterbolag

A Ab var moderbolag i en koncern. Dotterbolagen i koncernen bedrev huvudsakligen sådan försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster som var befriad från skatt. A Ab hade sålt mervärdesskattebelagda administrativa tjänster och andra tjänster till sina dotterbolag så, att skattegrunden år 2011 hade varit 690 042 euro. Dessutom hade A Ab av sina dotterbolag fått koncernbidrag samt ränteintäkter av de lån som bolaget beviljat dotterbolagen. Under räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2011 hade dessa ränteintäkter uppgått till cirka tre miljoner euro.

A Ab hade haft omkostnader bland annat för förvärv och finansiering av aktierna i ett nytt dotterbolag, B Ab, och hade i sina ansökningar om återbäring yrkat att få dra av den mervärdesskatt som ingick i dessa omkostnader. Koncernskattecentralen hade ansett att omkostnaderna skulle betraktas som allmänna omkostnader för A Ab:s verksamhet och hade till fullt belopp återburit till bolaget den negativa skatt som bolaget deklarerat.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att när det gällde att avgöra om avdragsrätt förelåg eller inte, skulle man särskilt för varje nyttighet undersöka på vilket sätt den anskaffade varan eller tjänsten används för ett ändamål som berättigar till avdrag av mervärdesskatt. Det ansågs råda ett direkt och omedelbart samband mellan en del av A Ab:s anskaffningar och finansieringen av B Ab och de övriga koncernbolagen. Till denna del hade bolaget inte avdragsrätt.

Kostnaderna för förvärvet av aktierna i B Ab betraktades som sådana allmänna rörelseomkostnader för A Ab för vilka A Ab hade full avdragsrätt, även om bolaget hade fått betydande ränteintäkter. Om de räntor som bolaget fått hade beaktats när man till denna del fastställde kvoten för beräkningen av den avdragsgilla delen av mervärdesskatten, hade denna kvot snedvridits. A Ab:s avdragsrätt påverkades inte av att endast en anspråkslös del av den sammantagna verksamheten i alla bolagen inom koncernen var mervärdesskattebelagd. Omröstning 4 - 1.

Beslut med anledning av ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1 - 31.12.2011 och 1.1 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. samt 117 §

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG artikel 168.a och 173.1. och 173.2.c

Unionens domstols dom i de förenade målen C-108/14 och C-109/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia+Minerva mbH & Co. KB och Marenave Schiffahrts AG, samt målet C-77/01. EDM

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.