21.12.2015/3786 HFD:2015:182

Grundläggande utbildning - Särskilda undervisningsarrangemang - Skolgångsbiträde - Hur ändring kan sökas - Regional förvaltningsdomstol - Regionförvaltningsverk - Regional förvaltningsdomstols behörighet

Skoldirektören hade beslutat att en elevs hälsotillstånd inte krävde sådana i 18 § i lagen om grundläggande utbildning avsedda särskilda undervisningsarrangemang som elevens vårdnadshavare hade yrkat på och att det således inte fanns grund att för eleven anvisa ett skolgångsbiträde som skulle stöda elevens skolgång i hemmet. Enligt 42 § 2 mom. 3 punkten i lagen om grundläggande utbildning får ändring i ett beslut som gäller särskilda undervisningsarrangemang sökas genom besvär hos regionförvaltningsverket.

Föräldrarna sökte ändring i skoldirektörens beslut genom att anföra besvär hos regionförvaltningsverket, som avslog besvären i maj 2013. Vasa förvaltningsdomstol avslog i februari 2014 föräldrarnas besvär över regionförvaltningsverkets beslut. Enligt 42 § 5 mom. i lagen om grundläggande utbildning får ändring i ett beslut av en regional förvaltningsdomstol inte sökas genom besvär i ett ärende som gäller särskilda undervisningsarrangemang.

Skoldirektören hade till sitt ovan nämnda beslut fogat en besvärsanvisning enligt vilken ändring i beslutet till den del som det gällde biträdestjänster fick sökas hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Föräldrarna sökte till denna del ändring hos Tavastehus förvaltningsdomstol, som prövade föräldrarnas besvär till den del dessa tjänster och avslog besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde den besvärsanvisning som skoldirektören fogat till sitt beslut beträffande biträdestjänsterna. Tavastehus förvaltningsdomstols beslut upphävdes och undanröjdes och föräldrarnas besvär avvisades utan att prövas i sak. Skoldirektörens beslut gällde i sin helhet särskilda undervisningsarrangemang och beslutet innehöll inte samtidigt något överklagbart beslut om sådana biträdestjänster som avses i 31 § i lagen om grundläggande utbildning. Eftersom det inte fanns några i lagen om grundläggande utbildning avsedda grunder att ordna undervisning för eleven i hemmet, var frågan om att få ett biträde som skulle stöda eleven vid sådan undervisning ett sådant accessoriskt yrkande till det huvudsakliga yrkandet att ändring i avgörandet inte till denna del kunde sökas separat genom besvär hos den förvaltningsdomstol som regionalt skulle ha varit behörig.

Jfr HFD 2013:162 (fråga om i vilken ordning ändring ska sökas när ett beslut om sådana biträdestjänster för en elev med funktionshinder som avses i 31 § i lagen om grundläggande utbildning hade fattats i samband med ett beslut om särskilt stöd till eleven enligt 17 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning).

Lagen om grundläggande utbildning 18 § 1 mom. 3 punkten, 31 § samt 42 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.