11.12.2015/3613 HFD:2015:176

Kommunal förtroendevald - Rätt till upplysningar - Affärshemlighet - Besvärsslag - Förvaltningsbesvär

Frågan gällde om A, som vid den tidpunkt när han framställde begäran om att få ta del av handlingarna var ledamot av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt ersättare i stadsstyrelsens näringssektion, med stöd av 43 § i kommunallagen (365/1995) i egenskap av kommunal förtroendevald hade rätt att av en kommunal myndighet få upplysningar om innehållet i sammanträdesprotokoll till den del som de innehöll upplysningar om privata affärshemligheter, när det var fråga om protokoll från sammanträden i projektgruppen för ett projekt i vilket kommunen deltagit.

En förtroendevald har med stöd av 43 § i kommunallagen rätt att få sådana sekretessbelagda upplysningar som behövs som grund för beslutsfattandet i det organ i vilket han eller hon är ledamot. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att i ärenden som faller inom ramen för den kommunala självstyrelsen kan en kommunfullmäktige- eller kommunstyrelseledamots rätt att få upplysningar inte anses inskränka sig till upplysningar och dokument i ärenden som är eller blir anhängiga, utan kan sträcka sig längre än så, om det gäller upplysningar och handlingar som behövs för skötseln av förtroendeuppdraget.

I det nu aktuella ärendet hade det emellertid inte framgått att stadsfullmäktige, stadsstyrelsen eller dess näringssektion vid den tidpunkt när begäran framställdes längre skulle ha haft att behandla sådana ärenden med anknytning till projektet att ifrågavarande handlingar skulle ha behövts för behandlingen av dem. Av begäran eller rättelseyrkandet framgick inte heller andra sådana omständigheter gällande skötseln av A:s förtroendeuppdrag att de handlingar som innehöll enskilda näringsidkares affärshemligheter i efterhand borde ha lämnats ut till A med stöd av den rätt att få upplysningar som en ledamot av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har och som är mera omfattande än vanliga förtroendevaldas rätt. Begäran om utlämnande av handlingen hade kunnat avslås.

HFD ansåg också att besvärsslaget i ett ärende som gäller en kommunal förtroendevalds rätt till upplysningar är förvaltningsbesvär.

Kommunallagen (365/1995) 43 §

Lagen om om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 20 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.