3.12.2015/3504 HFD:2015:171

Handlingsoffentlighet - Utredning om likabehandling och jämställdhet i en hovrätt - Handling upprättad för internt myndighetsarbete - Offentlighetsprincipen - Undantag

I en hovrätt hade man på uppdrag av hovrättens president låtit göra en utredning om likabehandling och jämställdhet i hovrätten. I utredningen behandlades systematiskt enligt personalgrupp och avdelning de problem som motiverat utredningen och rekommenderades åtgärder.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till lagmotiven och frågans anknytning till grundläggande rättigheter kan det i 5 § 4 mom. i offentlighetslagen föreskrivna undantaget från offentlighetsprincipen endast gälla sådana handlingar för intern kommunikation och internt åsiktsutbyte vilka är av sekundär betydelse ur offentlighetsprincipens synvinkel samt vissa andra handlingar av liten betydelse. Offentligheten eller sekretessen av sådana handlingar behöver inte bedömas med stöd av de egentliga bestämmelser om sekretess vilka avses i 12 § 2 mom. i grundlagen.

Utredningen om likabehandling och jämställdhet i hovrätten motsvarade inte till innehåll och betydelse de handlingar som i exempelsyfte nämns i 5 § 4 mom. i regeringens ifrågavarande proposition. Utredningen och de problem som behandlas i den kan ha verkningar som sträcker sig utanför hovrätten, bland annat kan de påverka förtroendet för rättsväsendet. Handlingen kunde inte betraktas som en sådan för internt myndighetsarbete upprättad handling som avses i 5 § 4 mom. i offentlighetslagen. Hovrätten skulle ta ställning till den begäran som framställts om utlämnande av uppgifter ur handlingen genom att tillämpa offentlighetslagens bestämmelser om utlämning av myndighetshandling.

Omröstning 4 - 3 och föredragandens avvikande mening.

Finlands grundlag 12 § 2 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 § 1 mom., 3 § och 5 § 2 och 4 mom.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998 rd)

Se och jfr HFD 2002:20, HFD 2012:68 samt HFD 28.10.2013 liggarnr 3380

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.