2.12.2015/3484 HFD:2015:170

Gruvärende - Inmutning - Egendomsskydd - Gruvmineral - Ädelsten - Som ädelsten användbart mineral - Amazonsten

Det gällde att avgöra om amazonsten enligt den gamla gruvlagen var en gruvmineral som kunde inmutas som smyckesten.

I 2 § i gruvlagen (503/1965) uppräknades de gruvmineraler på vilka lagen skulle tillämpas. I 2 § 1 mom. 3 punkten i dess ursprungliga lydelse nämndes som gruvmineraler ädelsten och som ädelsten användbart mineral. Efter en lagändring (1625/1992), som trädde i kraft 1.1.1994, nämndes i 3 punkten dock endast ädelsten.

Begreppen ädelsten och som ädelsten användbart mineral har koppling till mineralets användningsändamål, varför utredningen om användningsändamålet för det mineral som man ville inmuta hade betydelse vid prövning av frågan om det i det aktuella fallet fanns förutsättningar att bevilja inmutningsrätt. Enligt ansökningshandlingarna hade man för avsikt att undersöka förekomsten av amazonsten med tanke på smycketillverkning och inte på den grunden att det var fråga om ett gruvmineral i gruppen fältspater.

Grön mikroklin, eller amazonsten, bildas av kalifältspat, som är en av mineralerna i gruppen fältspater. Amazonstenens hårdhet är 6 - 6,5 på Mohs hårdhetsskala och stenen är oftast genomskinlig. Med hänsyn till detta kunde amazonstenen inte betraktas som en i gruvlagen avsedd ädelsten, utan som ett mineral som är användbart som ädelsten. Gruvlagen gjorde det möjligt att muta in gruvmineral på områden som tillhörde en annan än inmutaren, varför en extensiv tolkning av begreppet gruvmineral inte var motiverad med hänsyn till det egendomsskydd om vilket föreskrivs i 15 § 1 mom. i grundlagen.

Efter lagändringen 1625/1992 kunde mineral som är användbara som ädelstenar inte längre inmutas som gruvmineraler, varför inmutningsansökan borde ha avslagits till den del som den gällde arbetena för undersökning av amazonstensförekomsten.

Finlands grundlag 15 § 1 mom.

Gruvlagen (503/1965) 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.