8.9.2015/2365 HFD:2015:130

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Ansvarsbestämningsförordningen - Tillämpningsområde - Stat där sökanden är medborgare - Grund för beviljande av asyl - Skyldighet att pröva ansökan

En medborgare i tredje land, som hade ett giltigt uppehållstillstånd i Italien, ansökte om internationellt skydd i Finland i förhållande till Italien.

Det var inte fråga om en sådan ansökan om asyl som avsågs i ansvarsbestämningsförordningen. Den stat som var ansvarig för handläggningen av asylansökan bestämdes således inte med tillämpning av bestämmelserna i nämnda förordning och ansökan kunde inte avvisas utan prövning med hänvisning till 103 § 1 mom. 2 punkten i utlänningslagen. När man dessutom beaktade att såsom grund för asylansökan hade anförts människorättskränkningar i Italien, kunde ansökan inte avvisas utan prövning med hänvisning till att den kunde ha handlagts i Italien. Med beaktande av det ovan anförda skulle ansökan prövas i Finland.

Prövningen av ansökan hindrades inte att sökanden inte hade anfört grunder för behov av internationellt skydd i förhållande till den stat där asylsökanden var medborgare och det hade inte heller framgått att asylsökanden inte kunde söka skydd i sistnämnda stat. Denna omständighet skulle beaktas vid bedömningen av om Finska staten var skyldig att ge asylsökanden internationellt skydd eller om han kunde återsändas till den stat där han var medborgare, såvida han inte beviljades uppehållstillstånd i Finland.

Utlänningslagen 87 § 1 mom. och 103 § (301/2004) 1 mom.

Rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (ansvarsbestämningsförordningen, den s.k. Dublin II-förordningen)

Se HFD 2012:18

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.