8.9.2015/2354 HFD:2015:128

Marktäktslag - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Speciell naturförekomst - Betydande skönhetsvärden hos naturen - Finlands Akademis underökning om åsarnas tillstånd - Syn

Ett område där man planerade att ta marksubstanser låg i södra ändan av en cirka 1,6 kilometer lång smal ås, som löpte genom ett försumpat område. Grus hade i anspråkslös omfattning tidigare tagits från platsen. I den undersökning som Finlands Akademi genomfört om åsarnas tillstånd hade åsen klassificerats som ett lokalt värdefullt, från geologisk synpunkt och landskapssynpunkt tämligen betydelsefullt område i klass IV. Åsen låg ganska avsides och dess södra, lägre belägna del var inte särskilt framträdande på långt håll. Därifrån öppnade sig inte heller någon vid utsikt över omgivningen. Den i täktplanen avsedda täkten av marksubstanser hade således inte på täktområdet eller utifrån sådana synliga betydande verkningar för landskapsbilden som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i marktäktslagen och som skulle ha utgjort hinder för att bevilja tillståndet.

Enligt handlingarna och de iakttagelser som gjordes vid synen på platsen var åsryggen dock, trots den tidigare täktverksamhet som hade skett där, en lång och smal, representativ och sammanhängande åsformation, som utgjordes av en låg sydlig och en brantare och högre nordlig del. Formationen representerade sådana betydande skönhetsvärden hos naturen som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten i marktäktslagen och var en i nämnda lagrum avsedd speciell naturförekomst. Fastän det planerade täktområdet inte sträckte sig till de värdefullare delarna av åsen, skulle en sådan grustäkt som den tilltänkta dock för denna helhet kommit att ha sådana till sin natur irreversibla konsekvenser som avses i nämnda lagrum. Ansökan om tillstånd för marktäkt skulle således avslås.

Marktäktslagen 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 6 § 1 mom.

Se även HFD 2015:129

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.