4.9.2015/2331 HFD:2015:127

Lagen om fiske - Fiskeguide - Tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurismen - Tillståndsvillkor som innehåller regionala fiskeribegränsningar - Ändring av tillstånd - Myndighets behörighet - Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen hade med sitt beslut 18.10.2012 beviljat A Ab ett i 8 a § i lagen om fiske (286/1982) avsett tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurism på de fiskeområden som hörde till det det i beslutet preciserade geografiska verksamhetsområdet. Tillståndet var i kraft till 18.10.2017. Enligt tillståndsvillkoren gällde tillståndet inte områden till vilka man redan sålde guidetillstånd för fiskeguider. Företaget var skyldigt att ta reda på vilka dessa områden var och iaktta de begränsningar som rådde där. Enligt beslutet kunde NTM-centralen vid behov ge närmare anvisningar och föreskrifter om hur tillståndet fick utövas.

Syftet med förfarandet i 8 a § i lagen om fiske är att trygga verksamhetsförutsättningarna för fisketurismen. Enligt lagmotiven har det varit svårt för dem som tillhandahåller tjänster inom fisketurismen att få behövliga tillstånd, särskilt på havsområdena, där äganderätten till vattenområdena är splittrad i många små ägarandelar och efterfrågan på tjänsterna samtidigt är stor. För att tjänsterna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att de som tillhandahåller sådana tjänster har tillgång till ett tillräckligt stort enhetligt område.

För att syftet med 8 a § i lagen om fiske ska nås, borde den som tillhandahåller tjänster inom fisketurismen vid ansökan om ett tillstånd som avses i nämnda paragraf kunna undgå att ansöka om ytterligare tillstånd av andra tillståndsgivare. Enligt NTM-centralens tillståndsbeslut har så emellertid inte skett, utan det företag som beviljats tillståndet skulle ytterligare utreda vilka områden som inte omfattades av tillståndet, för att sedan separat skaffa de guidetillstånd för fiskeguider som företaget också behövde.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att enligt 8 a § 2 mom. i lagen om fiske skulle det inte anses möjligt att begränsa tillståndet så att det inte gällde på områden till vilka det redan såldes guidetillstånd för fiskeguider. Genom att begränsa tillståndet på detta sätt och förelägga företaget de skyldigheter som nämndes i tillståndet, hade NTM-centralen överskridit den behörighet som centralen hade enligt 8 a § i lagen om fiske. Paragrafen gav inte heller NTM-centralen behörighet att att i beslutet bestämma att tillståndet, som centralen tydligt beviljat, kunde ändras under giltighetstiden.

På besvär av A Ab upphävde högsta förvaltningsdomstolens till ovan nämnda delar landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds och NTM-centralens beslut.

Lagen om fiske (286/1982) 8 a §

Se även lagen om fiske (379/2015) 18 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.