6.8.2015/2139 HFD:2015:115

Kommunallagen - Kommunalbesvär - Ny besvärsgrund - Framförande av besvärsgrunder inom besvärstiden - Prövning av besvärsgrund - Hävande av tjänsteförhållande under prövotiden - Kommunal tjänsteinnehavare - Motivering av beslut

Grundskoleläraren A:s tjänsteförhållande hade hävts under prövotiden med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till bland annat om A i sitt genmäle hade framfört en sådan ny besvärsgrund som med stöd av 90 § 3 mom. i kommunallagen (365/1995) skulle avvisas utan att prövas på den grunden att den hade framförts alltför sent.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det var fråga om att ett tjänsteförhållande hävts under besvärstiden och att det rättsmedel som stod till tjänsteinnehavarens förfogande var kommunalbesvär. När kommunalbesvär anförs ska ändringssökanden framföra sina besvärsgrunder innan besvärstiden löper ut.

I sina besvär i förvaltningsdomstolen hade ändringssökanden hänvisat till de krav som förvaltningslagen ställer på motivering av beslut. Han hade också till sin besvärsskrift fogat det rättelseyrkande som han framfört i saken och upprepat vad han anfört i rättelseyrkandet. Vid en sammantagen bedömning av de besvärsgrunder som ändringssökanden framfört i sina besvär kunde det inte anses att ändringssökanden i sitt genmäle skulle ha anfört en sådan ny, till motiveringen av beslutet hänförlig besvärsgrund som förvaltningsdomstolen borde ha avvisat utan att pröva den.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut till den del som förvaltningsdomstolen hade avvisat A:s besvärsgrund gällande motiveringen av beslutet utan att pröva den och prövade A:s besvär även på denna besvärsgrund. Besvären avslogs.

Kommunallagen (365/1995) 90 och 93 §

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 8 § 1 och 3 mom.

Förvaltningslagen 45 §

Se även HFD 2014:103

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.