10.7.2015/1975 HFD:2015:113

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen - Associationsrådets beslut 1/80 - artikel 13 - Standstill-klausul - Reguljär vistelse och anställning

Migrationsverket hade med hänvisning till bland annat 36 § 2 mom. i utlänningslagen avslagit en ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Sökanden var en turkisk medborgare som anlänt till Finland som asylsökande. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär över Migrationsverkets beslut.

I högsta förvaltningsdomstolen hänvisade A till att 36 § 2 mom. i utlänningslagen inte kunde tillämpas. Associationsavtalet mellan republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt den så kallade standstill-klausulen i artikel 13 i associationsrådets beslut nr 1/80, som associationsrådet fattat med stöd av avtalet hindrade nämligen en sådan tillämpning. Enligt A utgjorde bestämmelserna om kringgående av bestämmelserna om inresa en i standstill-klausulen avsedd ny begränsning av turkiska arbetstagares tillträde till anställning.

Enligt unionens domstols rättspraxis måste en turkisk medborgares situation på medlemsstatens arbetsmarknad vara varaktig och inte enbart tillfällig och uppehållsrätten således vara ostridig för att det skulle vara fråga om en sådan reguljär vistelse och anställning som avses i standstill-klausulen i artikel 13 i associationsrådets beslut nr 1/80. Att en turkisk medborgare med ett enbart tillfälligt uppehållstillstånd utförde arbete medan han väntade på ett slutligt avgörande om sin rätt att uppehålla sig i landet kunde inte betecknas som en sådan reguljär vistelse och anställning som avses i klausulen.

A hade anlänt till Finland utan att i förväg ha skaffat sig tillstånd till inresa eller uppehållstillstånd. I egenskap av asylsökande hade han rätt att stanna i Finland i väntan på handläggningen av sin asylansökan och under denna tid utföra arbete enligt 81 § i utlänningslagen. Trots att det inte enligt finsk lagstiftning kunde anses att A medan han väntade på beslutet om uppehållsrätt skulle ha vistats och arbetat olagligt i Finland, var hans vistelse och arbete under nämnda tid dock inte reguljära på det sätt som avses i artikel 13 i associationsrådets beslut nr 1/80. Följaktligen skulle artikel 13 inte tillämpas i saken, varför det inte heller blev aktuellt att ta ställning till om de bestämmelser som tillämpats i A:s uppehållstillståndsärende innebar sådana nya begränsningar av turkiska arbetstagares tillträde till anställning som avses i standstill-klausulen. Den omständigheten att standstill-klausulens rättsverkan i sig var ostridig saknade således juridisk betydelse vid bedömningen av saken.

Avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, undertecknat i Ankara 12.9.1963 och fastställt för gemenskapens vidkommande genom Rådets beslut 64/732/EEG (EGT 1964, 217, s. 3685, ovan associationsavtalet) artiklarna 2.1, 6 och 8

Det genom avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet inrättade associationsrådets beslut nr 1/80 av 19.9.1980 om utveckling av associeringen, artikel 13

Utlänningslagen (301/2004) 70 §, 72 § 1, 2 och 4 mom. samt 75 §

Utlänningslagen (358/2007) 36 § 1 och 2 mom.

Utlänningslagen (549/2010) 81 § 2 mom.

Se unionens domstols dom i målet C-225/12 (C.Demir ECLI:EU:C:2013:725)

Omröstning 5 - 1 - 1

Jfr HFD 2014:62 och HFD 2014:63

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.