6.7.2015/1922 HFD:2015:111

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Beslut om utlämning - Ställande till svars för brott - Förenta staterna - Oskäligt straff - Förbud mot tillbakasändning - Europeiska människorättskonventionen

A hade i Finland ansökt om internationellt skydd i förhållande till sitt hemland Förenta staterna. Förenta staterna hade till Finska staten framställt en begäran om att A skulle utlämnas till Förenta staterna för att man där beslutat väcka åtal mot honom för sexualbrott begångna mot minderåriga. A hade motiverat sitt behov av internationellt skydd med att han i Förenta staterna inte kunde få en rättvis rättegång och att han kunde dömas till oskäligt straff för gärningar som han inte hade gjort sig skyldig till. A hade också hänvisat till att fängelseförhållandena var omänskliga och att sexualbrottslingar diskriminerades. Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär över Migrationsverkets beslut.

Sedan förvaltningsdomstolen gett sitt beslut hade justitieministeriet på basis av ett utlåtande av högsta domstolen beslutat utlämna A till Förenta staterna. Vid prövningen i högsta förvaltningsdomstolen av förutsättningarna för att bevilja A internationellt skydd skulle som en faktisk omständighet beaktas vilka verkningar det skulle ha om A utlämnades i enlighet med utlämningsbeslutet, särskilt i relation till det absoluta förbudet mot tillbakasändning.

Enligt utredningen i ärendet kunde för de gärningar för vilka A kunde väntas bli åtalad i Förenta staterna inte följa straff som skulle stå i strid med förbuden i artikel 3 i Europeiska människorättskonventionen, sådana dessa tolkats av Europeiska människorättsdomstolen. Förutsättningarna för utlämning hade prövats och avgjorts av justitieministeriet med det utlämningsbeslut som ministeriet hade fattat på basis av högsta domstolens utlåtande. Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären till den del som de gällde beviljande av internationellt skydd. Med stöd av utlänningslagen upphävde högsta förvaltningsdomstolen beslutet att avvisa A, men tog med detta beslut inte ställning till justitieministeriets beslut om utlämning eller till de åtgärder som hade samband med det.

Europeiska människorättskonventionen artikel 3

Förenta nationernas flyktingkonvention 28.7.1951 (Genèvekonventionen)

Utlänningslagen 87 § 1 mom., 87 a § 1 och 2 mom., 87 b § 1 och 3 mom. samt 88 § 1 mom.

Se EMD 7.7.1989 Soering mot Förenade konungariket, EMD 9.7.2013 (stora kammaren) Vinter m.fl. mot Förenade konungariket, EMD 4.9.2014 Trabelsi mot Belgien

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.