1.7.2015/1873 HFD:2015:107

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd - I Finland godkänt resedokument - Somalisk medborgare

Migrationsverket hade avslagit en somalisk medborgares ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Migrationsverket hade motiverat sitt avslag med att sökanden inte hade uppvisat något sådant i 35 § i utlänningslagen avsett resedokument som godkänns i Finland, varför det i ärendet inte hade framförts någon grund på vilken det skulle ha varit möjligt att avvika från kravet på resedokument.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Migrationsverkets samt den regionala förvaltningsdomstolens beslut och återvisade ärendet till Migrationsverket för ny handläggning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att i myndighetspraxis hade 35 § i utlänningslagen inte tillämpats så att undantag från kravet gjordes endast i de fall som nämns i nämnda lagrum. Av Migrationsverkets utlåtande och dess anvisningar för familjeåterförening framgick att Migrationsverket utgående från sina utredningar och anvisningar i enskilda fall prövar om undantag från kravet på resedokument kan göras även i andra än de situationer som uttryckligen nämns i 35 § i utlänningslagen, särskilt med stöd av de förpliktelser som följer av artikel 8 i den europeiska människorättskonventionen.

Av 114 § i utlänningslagen framgår att huvudregeln är att en person beviljas uppehållstillstånd om han eller hon är familjemedlem till en i Finland bosatt utlänning som beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Om resedokument krävdes i enlighet med ordalydelsen i 35 § i utlänningslagen, innebar detta att sökanden inte kunde beviljas uppehållstillstånd, eftersom han som somalisk medborgare inte från sitt hemland kunde fått ett i Finland godkänt resedokument. Sökanden och anknytningspersonen skulle således av orsaker som inte berodde på dem själva inte ha möjlighet till familjeåterförening i enlighet med 114 § 1 mom. i utlänningslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att om sökanden förvägrades uppehållstillstånd på den grunden att han inte hade och inte heller av den somaliska staten kunde fått ett resedokument som godkändes i Finland, begränsade detta sökandens och anknytningspersonens rätt till familjeåterförening i Finland i högre grad än vad som var nödvändigt. Migrationsverket borde inte ha avslagit sökandens ansökan om uppehållstillstånd enbart på den grunden att han saknade resedokument.

Utlänningslagen 5 §, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom. 1 punkten, 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 35 § och 114 § 1 mom.

Europeiska människorättskonventionen artikel 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.