11.6.2015/1625 HFD:2015:91

Utlänningsärende - Nekad inresa - Avvisning vid gränsen - Makulerat resedokument - Giltigt visum - Två resedokument

Gränsbevakningsenhetens Finska vikens sjöbevakningsstations Helsingfors gränskontrollavdelning hade med stöd av 148 § 1 mom. i utlänningslagen beslutat avvisa A till Förenade konungariket på den grunden att A inte ansågs uppfylla villkoren för inresa i 11 § 1 mom. 2 punkten i utlänningslagen. A hade ett giltigt visum, som fanns i ett makulerat nigerianskt pass. Dessutom hade A ett giltigt nigerianskt pass, till vilket inte hade fogats något giltigt visum. Enligt gränskontrollavdelningen borde det giltiga visumet ha varit fogat till ett giltigt resedokument. Förvaltningsdomstolen avslog besvären över gränskontrollavdelningens beslut.

Ärendet skulle bedömas i ljuset av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna, 2006/562/EG) samt Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex, 2009/810/EG) och med beaktande av unionens domstols dom i målet C-575/12, som gäller samma tolkningsfråga.

I artikel 5.1 i kodexen om Schengengränser, som gäller kraven för inresa, har inte förutsatts att ett giltigt visum ska vara fogat till ett giltigt resedokument. Något sådant krav har inte heller ställts i 11 § i utlänningslagen, som gäller villkoren för inresa. Enligt artikel 34.1 och 34.2 i viseringskodexen leder makulering av ett resedokument inte till att ett till resedokumentet fogat visum makuleras eller upphävs.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och gränskontrollavdelningens beslut.

Utlänningslagen (301/2004) 11 § 1 mom., 21 § 2 mom. och 148 § 1 mom.

Europaparlamentets och rådets förordning (2006/562/EG) om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) artiklarna 5.1 a och 5.1 b, 7.3 a och 7.3 i, 10.1 a och 13.1

Europaparlamentets och rådets förordning (2009/810/EG) om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) artiklarna 24.1, 27, 29.1 och 34.1 och 34.2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.