11.5.2015/1204 HFD:2015:70

Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Arvode som uppbärs hos placeraren för utförande av uppdrag - Återbäring av arvode

A Ab, som tillhandahöll diskretionära kapitalförvaltningstjänster förvarade kundmedlen separat från A Ab:s egna medel på ett särskilt konto för kundmedel. Värdepappersaffärer och uppdrag som gällde teckning eller inlösen av fondandelar sköttes av utomstående värdepappersmäklare eller fondbolag enligt uppdrag av A Ab. För betalningen av köp- eller teckningsuppdrag gjorde A Ab ett uttag av kundens medel från kontot för kundmedel och girerade dem till mäklaren eller fondbolaget, som av dessa medel tog sitt mäklararvode eller arvode för teckningen. Vid försäljnings- eller inlösningsuppdrag girerade mäklaren eller fondbolaget de medel som försäljningen eller inlösen avkastat till kontot för kundmedel, efter att först ha tagit sitt eget arvode. Med hänvisning till HFD 2014:121 ansåg högsta förvaltningsdomstolen att eftersom mäklaren och fondbolaget får sitt arvode direkt av kundens medel, skulle A Ab inte betala mervärdesskatt för dessa arvoden. Högsta förvaltningsdomstolen biföll A Ab:s besvär och upphävde till denna del Centralskattenämndens förhandsavgörande.

Av värdepappersmäklaren och fondbolaget fick A Ab som återbäring av arvode en del av de arvoden som nyss nämnda bolag tagit av kundens medel. Denna återbäring av arvode betraktades som vederlag till A Ab för den tjänst som A Ab utförde åt mäklaren eller fondbolaget. Tjänsten skulle betraktas som sådan handel med värdepapper som avses i 42 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. i mervärdesskattelagen och sådan transaktion som avses i artikel 135.1 f) i mervärdesskattedirektivet. För nämnda vederlag skulle A Ab inte betala mervärdesskatt. De besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anfört avslogs och slutsatsen i Centralskattenämndens förhandsavgörande ändrades inte till denna del.

Förhandsavgörande för tiden 30.10.2013 - 31.12.2014. Omröstning 4 - 1.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 73 § 1 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 73, 135.1 f) och 193

Unionens domstols domar i målen C-44/11, Deutsche Bank, C-41/04, Card Protection Plan, C-235/00, CSC Financial Services Ltd och C-149/91, First Choce Holidays plc

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.