10.4.2015/936 HFD:2015:57

Lantbruksstöd - Återkrav - Djurskyddsförseelse - Ne bis in idem

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet hade med fyra olika beslut bestämt att stödtagarna skulle återbetala de lantbruksstöd som betalats ut till dem för 2010. I besluten hade inte bestämts något om andra åtgärder. Återkravet hade grundat sig på kontroll av tvärvillkor samt försummelser inom tvärvillkorsområdet djurskydd.

I den dom med vilka ändringssökandena dömts till straff hade åklagarens beskrivning av den gärning som enligt åklagaren var ett djurskyddsbrott delvis baserat sig på samma vid djurskyddsinspektionen observerade omständigheter som de vilka ansetts utgöra försummelser av stödvillkoren och legat till grund för återkravet av stödet. Eftersom återkravet av ett lantbruksstöd inte var en straffrättslig påföljd, var det inte fråga om förbudet mot ne bis in idem. De bötesstraff som stödtagarna dömts till för djurskyddsförseelser hindrade inte återkrav av lantbruksstödet.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 50

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (förordningen om gårdsstöd) artikel 4.1, 5.1 och 5.2 samt artiklarna 23 och 24, bilaga II

Kommissionens förordning nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (tillämpningsförordningen för förordningen om gårdsstöd) artiklarna 71 och 72

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), (landsbygdsförordningen II) artiklarna 36, 37, 39, 50 a och 51 §

Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling artikel 23

Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare artiklarna 66, 67 och 73

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 artiklarna 1.1, 1.2 samt 4 - 6

Lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 2 § 1 punkten (1286/2009) och 7 § (1286/2009) 2 mom.

Lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd 2 §, 3 § 6 punkten, 5 § 1 mom. (1440/2006) och 17 § (1440/2006) 2 och 5 punkten

Lagen om nationella stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen 5 § (1559/2001) 6 § 3 punkten och 10 a § 2 mom.

Lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 1 § (1514/1994) 2 § och 7 § 1 mom.

Europeiska människorättskonventionen, 7: e tilläggsprotokollet artikel 4.1

Unionens domstols domar i målen C-489/10, Bonda, C-150/10, Beneo-Orafti, C-670/11, Vinifrance

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.