9.4.2015/916 HFD:2015:54

Markanvändnings- och bygglagen - Åtgärdstillstånd - Brygga - CCA-impregnerat trävirke - REACH-förordningen

I målet var fråga om åtgärdstillstånd för en redan anlagd brygga. Enligt den utredning som kunde fås ur handlingarna fanns i bryggkonstruktionen ur bruk tagna el- och telefonstolpar. Exaktare utredning om vilket byggmaterial som använts för bryggan hade inte framlagts.

Enligt punkt 19 i bilaga XVII till REACH-förordningen var det förbjudet att använda CCA-impregnerat trä i konstruktionerna till en brygga som var belägen i gårdsmiljön till en sommarstuga. Enligt punkt 19.5 i bilagan kunde trä som hade behandlats med arsenikföreningar och tagits i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007 dock lämnas kvar på sin plats och fick användas tills det togs ur bruk. Eftersom bryggan enligt den utredning som kunde fås ur handlingarna hade anlagts år 2001, ställde REACH-förordningen inte hinder för användning av CCA-impregnerat trävirke i byggkonstruktionen.

CCA-impregneringsmedel är skadliga för människans hälsa och för miljön. Utgående från forskningsresultat från återanvändning av CCA-impregnerade trästolpar kunde man dock sluta sig till att CCA-impregneringsmedel efter att stolparna använts i några år endast i mycket liten utsträckning löser sig i terrängen. Användningen av gamla, eventuellt med CCA-lösning impregnerade telefonstolpar i konstruktionen till en år 2001 anlagd brygga hade således ingen sådan inverkan på miljö eller hälsa att ansökan om åtgärdstillstånd för bryggan borde ha avslagits på den grunden.

Markanvändnings- och bygglagen 117 § (i den lydelse som den hade före lagändringen 958/2012), 136 § 1 mom. 2 punkten och 138 § 1 mom.

Markanvändnings- och byggförordningen 50 § (895/1999, upphävd 201/2914)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG artikel 67 samt bilaga XVII punkt 19.1, 19.4 och 19.5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.