8.4.2015/905 HFD:2015:53

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Ne bis in idem - Kommanditbolag - Ansvarig bolagsman

Mot den enda ansvariga bolagsmannen i ett kommanditbolag, som bedrev bland annat restaurangverksamhet, hade väckts åtal för skattebedrägeri begånget under räkenskapsperioderna 1.5.2002 - 30.4.2003 och 1.5.2003 - 30.4.2004. Åtalet grundade sig delvis, det vill säga i fråga om alkoholförsäljning och privat bruk av öl, på underlåtelse att deklarera inkomster. Samma inkomster hade legat till grund för de skatteförhöjningar som kommanditbolaget påförts vid efterbeskattning för skatteåren 2003 och 2004.

Till den del som det var fråga om underlåtelse att deklarera alkoholförsäljningen och det privata bruket av öl grundade sig förfarandet för påförande av straff och förfarandet för påförande av skatteförhöjning på samma fakta. I båda fallen gällde förfarandet för de ovan nämnda räkenskapsperiodernas vidkommande samma tidsperioder och även samma person, det vill säga den ansvariga bolagsmannen, när man beaktade att de ovan nämnda skatteförhöjningar som påförts bolaget hade gällt den ansvariga bolagsmannen personligen i fråga om skatteåren 2003 och 2004. Sedan brottmålet mot den ansvariga bolagsmannen avgjorts med en slutlig dom, skulle de skatteförhöjningar som kommanditbolaget påförts för skatteåren 2003 och 2004 till denna del avlyftas, enligt regeln om ne bis in idem.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning gällde åtalet mot den ansvariga bolagsmannen inte det obefogade avdrag av hyresskuld från kommanditbolagets inkomst för skatteåret 2004 som varit föremål för efterbeskattning. Följaktligen blev regeln om ne bis in idem inte tillämplig på den skatteförhöjning som kommanditbolaget med anledning av detta avdrag påförts för skatteåret 2004.

Åtalet mot den ansvariga bolagsmannen hänförde sig inte till en tid som skulle ha infallit under skatteåret 2005. Regeln om ne bis in idem blev därför inte tillämplig på den skatteförhöjning som kommanditbolaget påförts för skatteåret 2005.

Under år 2006 verkställda efterbeskattningar för skatteåren 2003 - 2005

Lagen om beskattningsförfarande 32 § 3 mom.

Inkomstskattelagen 16 §

Europeiska människorättskonventionen, artikel 4 i det 7:e tilläggsprotokollet

HFD 2014:145

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.