6.3.2015/632 HFD:2015:30

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Inkomstbeskattning - Förskottsuppbörd - Tilläggsskatt för pensionsinkomst - Tillämpningsområdet för unionsrätten - Förbud mot åldersdiskriminering - Arbetslivsdirektivet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Den ändring av inkomstskattelagen som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst (785/2012) har tillämpats första gången vid beskattningen för 2013. Enligt 124 § 1 och 4 mom. i denna lag ska fysiska personer utöver den inkomstskatt som betalas enligt den progressiva inkomstskatteskalan även till staten betala 6 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst, till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget överskrider 45 000 euro.

Med anledning av besvär från en skattskyldig hade högsta förvaltningsdomstolen att avgöra bland annat om unionsrättens rättsakter är tillämpliga på den ovan nämnda regleringen i inkomstskattelagen om en tilläggsskatt för pensionsinkomst och om unionsrättens rättsregler om förbud mot åldersdiskriminering utgör hinder för en sådan reglering som denna.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att enligt 267 FEUF begära förhandsavgörande av unionens domstol om följande frågor.

1. Ska bestämmelserna i artikel 3.1.c i rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling tolkas så att unionens rättsakter är tillämpliga på en sådan nationell reglering som bestämmelserna i 124 § 1 och 4 mom. i inkomstskattelagen om tilläggsskatt för pensionsinkomst och att följaktligen bestämmelsen om förbud mot åldersdiskriminering i artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blir tillämplig i målet?

Frågorna 2 och 3 framställs endast för det fall att unionens domstol besvarar fråga 1 genom att konstatera att unionens rättsakter blir tillämpliga:

2. Om svaret på den första frågan är jakande, ska då artikel 2.1 och artikel 2.2.a eller 2.2.b i direktivet 2000/78/EG samt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så att de utgör hinder för en sådan nationell reglering som bestämmelserna i 124 § 1 och 4 mom. i inkomstskattelagen om tilläggsskatt för pensionsinkomst, vilka innebär att för en fysisk persons pensionsinkomst, som åtminstone indirekt betalas ut på grundval av personens ålder, under vissa förhållanden bärs upp mera inkomstskatt än på en löneinkomst av motsvarande storlek?

3. Om bestämmelserna i nämnda direktiv 2000/78/EG och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna utgör hinder för en sådan nationell reglering som tilläggsskatt för pensionsinkomst, måste det ytterligare avgöras om artikel 6.1 i nämnda direktiv ska tolkas så att en sådan nationell reglering som den om tilläggsskatt för pensionsinkomst dock, med hänsyn till sitt syfte, på ett i direktivet avsett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad eller yrkesutbildning, när syftet enligt förarbetena till ändringen av inkomstskattelagen är att genom tilläggsskatten för pensionsinkomst samla in skatteinkomster av dem vars skattebetalningsförmåga är hög, minska skillnaden i skattegraderna mellan pensionsinkomst och löneinkomst samt förbättra incitamenten för äldre att fortsätta i arbetslivet?

Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 124 § 1 mom. och 4 mom. (785/2012)

Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling, artiklarna 2.1, 2.2. a, 2.2.b och 3.1.c

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 21.1 och 51

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.