19.2.2015/431 HFD:2015:25

Kommunalärende - Ingående av jordlegoavtal (arrendeavtal) - Myndighetsverksamhet där myndigheten har prövningsrätt - Principen om jämlikt bemötande - Ställning som krigsinvalid - Diskriminering till följd av annan ställning - Godtagbart skäl

Helsingfors stad hade på Drumsö i Helsingfors inrättat områden med jordlotter för kolonistugor. Stadsstyrelsen hade bestämt att på det område som reserverats för krigsinvalider fick kolonistugelotter innehas endast av krigsinvalider som var bosatta i Helsingfors eller av deras änkor och att arrenderätten till en sådan lott fick överlåtas endast till en annan krigsinvalid eller till någon som blivit tvungen att flytta till området från ett annat kolonistugeområde. För de kolonistugelotter som var belägna på andra områden hade staden avstått från att längre tillämpa begränsningar av rätten att överlåta arrenderätten till lotterna. Stadsstyrelsen hade konstaterat att stadsplanen inte kunde genomföras utan att antalet kolonistugelotter minskades och att krigsinvaliderna väntades upphöra att nyttja sina kolonistugelotter. Frågan i målet gäller om krigsinvalider och deras änkor och arvingar i strid med principen om jämlikt bemötande, vilken framgår av 6 § 1 mom. i grundlagen, till följd av arrendatorns ställning som krigsinvalid bemöttes på ett sätt som inte var likvärdigt med hur andra arrendatorer av kolonistugelotter bemöttes.

Eftersom det när ett arrendeavtal ingås är frågan om ett privaträttsligt avtal, om vilket en stad i princip kan besluta inom ramen för sin prövningsrätt, är det fråga om myndighetsverksamhet där myndigheten har prövningsrätt, men på vilken tillämpas vad som föreskrivs i artikel 1 i det 12:e tilläggsprotokollet till Europeiska människorättskonventionen. Enligt nämnda artikel är diskriminering förbjuden såväl när den sker på de diskrimineringsgrunder som uttryckligen nämns i artikeln som när den sker med anledning av personens ställning i övrigt. I sin bedömning av lagligheten av stadsstyrelsens beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att mot bakgrund av 6 § 1 mom. i grundlagen och artikel 1 i det 12:e tilläggsprotokollet till Europeiska människorättskonventionen hade krigsinvaliderna och deras änkor och arvingar i strid med principen om likvärdigt bemötande i 6 § 1 mom. i grundlagen bemötts på annat sätt än andra arrendatorer av kolonistugelotter och att detta hade skett med anledning av arrendatorns ställning som krigsinvalid och utan något godtagbart skäl. Därför avslog högsta förvaltningsdomstolen stadsstyrelsens besvär över förvaltningsdomstolens beslut, med vilket stadsstyrelsens beslut hade upphävts.

Finlands grundlag 6 § 1 mom.

Europeiska människorättskonventionen, 12:e tilläggsprotokollet artikel 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.