6.2.2015/291 HFD:2015:19

Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Avvisande - Inreseförbud - Inreseförbuds längd - Uppenbart ogrundad ansökan - Albanien

Migrationsverket hade, efter att ha handlagt albanska medborgaren A:s ansökan i påskyndat förfarande och ansett den vara uppenbart ogrundad, vägrat A asyl eller uppehållstillstånd. Vidare hade Migrationsverket beslutat avvisa A till hans hemland och meddela honom ett två år långt inreseförbud till Finland och det övriga Schengenområdet. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär över beslutet. A ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen till den del som han meddelats inreseförbud och anförde att inreseförbudet var oskäligt bland annat för att det hindrade honom att söka arbete och upprätthålla sina familjeband.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom A:s ansökan om asyl hade betraktats som uppenbart ogrundad och handlagts i påskyndat förfarande, skulle i beslutet inte fastställas någon tidsfrist för frivillig återresa enligt 147 a § 2 mom. i utlänningslagen. Därför borde A med stöd av 150 § 1 mom. i utlänningslagen i princip ha meddelats inreseförbud. Den skyldighet som en medlemsstat enligt artikel 11.3 i återvändandedirektivet har att upphäva eller överväga att uppskjuta ett inreseförbud när ett beslut om återvändande har iakttagits tillämpades inte på A, eftersom bestämmelsen endast gäller situationer där inreseförbudet har meddelats efter att det har framgått att skyldigheten att frivilligt avlägsna sig ur landet har iakttagits. I A:s fall var det inte fråga om en sådan frivillig återresa som avses i 147 a § i utlänningslagen.

När inreseförbud och längden av ett sådant förbud övervägs, ska enligt 146 § i utlänningslagen myndigheten alltid göra en helhetsbedömning. Vid bedömningen ska betydelse särskilt ges åt de band till Finland eller något annat land inom Schengenområdet som utlänningen har till följd av familjeförhållanden eller arbete och som ett inreseförbud på ett oskäligt sätt skulle göra det svårare att upprätthålla. Det hade inte visats att A till följd av familjeförhållanden eller arbete hade sådana band till Schengenområdet att inreseförbud av denna anledning inte borde ha meddelats honom eller att längden på detta förbud borde ha förkortats på någon av de grunder som enligt 146 § i utlänningslagen ska beaktas vid en helhetsbedömning.

Utlänningslagen 147 a § 1 mom., 150 § 1 och 3 mom. samt 146 § 1 och 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/115/EG) om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, artiklarna 11.1. och 11.3 samt 7.4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.