9.12.2015/9 HFD:2015:173

Utkomststöd - Rätt till utkomststöd - Stadigvarande vistelse - Unionsmedborgare - Pensionär - Registrering av uppehållsrätt - Likabehandling - Ekonomiskt stöd i sista hand - Möjlighet att få sin utkomst på annat sätt

En pensionerad 70-årig unionsmedborgare, A, hade flyttat till Finland år 2012. I samband med registreringen av A:s uppehållsrätt som unionsmedborgare hade A:s dotter meddelat att hon skulle dra försorg om sin far. A hade år 2013 flyttat till Y:s kommun, där han hade hyrt en bostad. A ansökte hos social- och hälsovårdsnämnden i Y:s kommun om utkomststöd för hyran för juni månad år 2013. A:s dotter hade betalat hyran för ifrågavarande månad.

Social- och hälsovårdsnämnden i Y:s kommun avslog A:s ansökan på den grunden att A inte hade någon stadigvarande hemkommun i Finland, då han bott här kortare tid än fem år. Dessutom hade A:s dotter förbundit sig att dra försorg om sin far och hade betalat hyran för maj och juni.

Förvaltningsdomstolen hade på besvär av A upphävt social- och hälsovårdsnämndens beslut och återvisat ärendet till nämnden för utredning av A:s behov av utkomststöd. Enligt förvaltningsdomstolen var A:s vistelse i Y:s kommun stadigvarande på det sätt som avses i lagen om utkomststöd. Eftersom A:s uppehållsrätt hade registrerats, hade han rätt till utkomststöd på samma grunder som finska medborgare. Dotterns förbindelse att dra försorg om sin far saknade juridisk betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft nämndens beslut. Eftersom unionsmedborgaren A i verkligheten vistades i Y:s kommun, där han hade hyrt en bostad, skulle hans ansökan om utkomststöd behandlas av Y:s kommun. Enbart den omständigheten att A:s uppehållsrätt registrerats som unionsmedborgares uppehållsrätt innebar inte att A, som hade uppehållit sig i landet längre tid än tre månader men kortare tid än fem år och som inte hade varit ekonomiskt aktiv borde ha beviljats utkomststöd under samma förutsättningar och i samma omfattning som en finsk medborgare i en annars motsvarande situation.

A:s dotter hade i samband med registreringen av sin fars uppehållsrätt som unionsmedborgare förbundit sig att dra försorg om sin far. Dottern hade också i verkligheten betalat sin fars hyra för juni 2013. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med social- och hälsovårdsnämnden att A:s utkomst för juni 2013 hade tryggats med hans pensionsinkomster och andra förmåner som tryggade utkomsten samt på sådant annat sätt som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utkomststöd.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 14 § 1 mom.

Utlänningslagen 158 a § 1 mom. 2 punkten, 159 § 1 mom., 161 f § 2 och 3 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, artiklarna 7.1 b, 14.2 och 24.1

Unionens domstols dom Dano, C-333/13, EU:C:2014:2358

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.