Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

22.9.2014/2808 HFD:2014:138
Indirekt beskattning - Placeringsfond - SICAV-fondföretag - Fusion - EU-rätt
22.9.2014/2804 HFD:2014:137
Mervärdesskatt - Mervärdesskattens tillämpningsområde - Skattepliktig försäljning - Överlåtelse av rörelse helt eller delvis - Primärproduktion - Gårdsbruksenhet - Gårdsstödsrättighet
12.9.2014/2694 HFD:2014:135
Gåvobeskattning - Skatteplikt - Äktenskapsskillnad - Avstående från utjämning
9.9.2014/2605 HFD:2014:134
Kommunal tjänsteinnehavare - Bibehållen behörighet - Val av tjänsteinnehavare - Behörighet för tjänst som fältchef för den prehospitala akutsjukvården - Förordningen om prehospital akutsjukvård - Tillämpning av övergångsbestämmelser - Nytt anställningsförhållande
3.9.2014/2573 HFD:2014:133
Markanvändning och byggande - Stranddelgeneralplan - Planbestämmelser - Tudelning av byggplats - Flyttning av byggrätt - Enhet för markägande - Jämlikt bemötande - Rättsverkningar av plan - Oklara rättsverkningar
27.8.2014/2512 HFD:2014:132
Miljötillstånd - Avskrivning av tillståndsansökan - Handläggningsavgift - Betalningsskyldighet - Konkurs - Fordran i konkurs
25.8.2014/2473 HFD:2014:131
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Uteslutningsklausul - Brott mot mänskligheten - Opolitiskt brott - Personligt ansvar - Grundad anledning till misstankar - Bevisvärdering
21.8.2014/2439 HFD:2014:130
Markanvändning och byggande - Planeringsbehov på strandområde - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet
20.8.2014/2431 HFD:2014:129
Offentlig upphandling - Besvärsrätt - Part - Juridiskt intresse - I branschen verksamt företag - Yrkande att anbudsinfordran ska rättas och upphandlingen avbrytas - Anbudstid som går ut medan ett ärende är anhängigt i marknadsdomstolen - Betydelsen av att anbud inte lämnats
20.8.2014/2415 HFD:2014:128
Fastighetsbeskattning - Fastighets beskattningsvärde - Överlåtelsebegränsning - Hus med bostadsrätter - Maximipris - Gängse värde
20.8.2014/2407 HFD:2014:127
Rättshjälp - Tolkningskostnader - Mervärdesskatt - Advokatbyrå - Utlänningsärende - Asyl
19.8.2014/2393 HFD:2014:126
Lagen om fiske - Ett fiskeområdets befogenheter - Begräsning av fiske - Begränsning av maskvidden i nät - Tidsbestämd begränsning - Avvikelse - Förvaltningsbeslut - Grundlagen - Egendomsskydd - Utövning av offentlig makt - Uppenbar konflikt med grundlagen
19.8.2014/2390 HFD:2014:125
Jaktlagen - Habitatdirektivet - Art som kräver strikt skydd - Undantag från fredning - Undantagstillstånd - Jakt för vård av artbeståndet - Annan tillfredsställande lösning - Artens gynnsamma skyddsnivå - Utredning av saken - Lodjur
13.8.2014/2361 HFD:2014:124
Vattenlagen - Vattenhushållningstillstånd - Brygga - Mindre anläggning - Nyttjanderätt till annans område
9.7.2014/2192 HFD:2014:123
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Företagshälsovårdstjänster
4.7.2014/2145 HFD:2014:122
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Kapitalförvaltares arvode för genomförande av värdepappersaffärer
4.7.2014/2143 HFD:2014:121
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Diskretionär kapitalförvaltning - Genomförande av värdepappershandel - Registrering och inlösen av fondandelar - Arvoden till olika bolag - Skattskyldighetsgrupp
4.7.2014/2138 HFD:2014:120
Inkomstbeskattning - Nettoförmögenhetskalkyl - Bolags tillgångar - Utgifter med lång verkningstid - Förmögenhetsvärde - Utvecklingsutgifter
3.7.2014/2117 HFD:2014:119
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill ränta - Kapitalplacering - Hybridlån - Rättelse av intern prissättning - Finansiellt arrangemang vars struktur ignorerats vid beskattningen -- Skatteavtal - OECD:s riktlinjer för internprissättning
30.6.2014/2062 HFD:2014:118
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Innehav av barnpornografisk bild - Villkorligt fängelsestraff - Annat brott - Prövning av olämplighet - Förebyggande av missbruk av skjutvapen - Prövningsrätt
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.