Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

31.10.2014/3352 HFD:2014:159
Internationell beskattning - Undanröjande av dubbelbeskattning - Avräkning av utländsk skatt - Beräkning av grunden för avräkningen - Affärsinkomst från fast driftsställe - Beräkning av avräkningens högsta belopp - Tidigare förluster - Affärsinkomst från Estland
29.10.2014/3319 HFD:2014:158
Markanvändning och byggande - Planeringsbehov på strandområde - Undantag - Ersättande byggande - Behörighet - NTM-central - Kommunal myndighet - Ändring av användningsändamål - Utvidgning
27.10.2014/3277 HFD:2014:157
Kommunikationsmarknadslagen - Marknaden för bredbandstillträde i grossistledet - Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation - Kommissionens rekommendation - Definition av relevant marknad - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande
27.10.2014/3273 HFD:2014:156
Kommunikationsmarknadslagen - Grossistmarknad för tillträde till fast nätverk - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande - Abonnentförbindelse - Prissättning - Högsta pris - Fråga om Kommunikationsverkets beslut var överklagbart - Kommissionens rekommendation om ett högsta pris - Rekommendationens betydelse - Kommunikationsverkets behörighet - Rättegångskostnader - Myndighets skyldighet att ersätta en enskild parts rättegångskostnader
24.10.2014/3243 HFD:2014:155
Gåvoskatt - Kombination av köp av gåvonatur och köp - Generationsväxling
24.10.2014/3242 HFD:2014:154
Gåvobeskattning - Separata överlåtelser - Köp av gåvonatur - Uppspjälkning - Kringgående av skatt
22.10.2014/3213 HFD:2014:153
Postverksamhet - Brevförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Skyldighet med samma innehåll som postlagen - Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - Koncessionsvillkor som innebär en skyldighet på motsvarande nivå som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och som överlappar denna skyldighet - Leveransvillkor - Skyldighet att motta och förmedla brevförsändelser - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Antalet utdelningar per vecka - Verksamhetsställen i kommuner - Besluts lagstridighet
20.10.2014/3199 HFD:2014:152
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Landsinformation - Hörande - Fel i förfarandet
15.10.2014/3092 HFD:2014:151
Beskattning av personlig inkomst - Aktiebyte - Vederlag i pengar
13.10.2014/3071 HFD:2014:150
Utlänningsärende - Skenäktenskap - Hörande - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Rättsskipning - Förvaltning
10.10.2014/3063 HFD:2014:149
Inkomstbeskattning - Periodisering av utgift - Byggnad - Planeringskostnader - Bygglov som förfaller - Slutligt avstående från att genomföra byggprojekt
10.10.2014/3027 HFD:2014:148
Utkomststöd - Sjukkostnadsförsäkring - Återköpsvärde - Realiseringsskyldighet
6.10.2014/2946 HFD:2014:147
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Internationell beskattning - Filial i Estland - Fast driftsställe - Avräkning av skatt
6.10.2014/2940 HFD:2014:146
Begränsat skattskyldig - Inkomst från Finland - Pensionsinkomst - I Finland tecknad pensionsförsäkring
2.10.2014/2930 HFD:2014:145
Beskattning av personlig inkomst - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Två straff - Ne bis in idem -principen
2.10.2014/2909 HFD:2014:144
Kommun- och servicestrukturreformen - Förpliktande av kommun till samarbete - Statsrådets behörighet - Grundlagsskyddet för kommunal självstyrelse - Beslutsordningen inom ett samarbetsområde - Ensidig bestämmanderätt
26.9.2014/2865 HFD:2014:143
Markanvändning och byggande - Bestämmelse i detaljplan - Boende - Inkvarteringsverksamhet - Uthyrningsverksamhet - Användningsändamål - Förvaltningstvång
25.9.2014/2852 HFD:2014:141
Arvsbeskattning - Testamentstagares skattskyldighet - Verkan av besittningsrättstestamente - Suspensivt villkor - Äganderättslöst läge
25.9.2014/2848 HFD:2014:140
Postverksamhet - Samhällsomfattande tjänster - Vissa pakettjänster - Åläggande av skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - Konkurrent - Besvärsrätt - Postdirektivet - Direktivets tolkningsverkan
25.9.2014/2847 HFD:2014:142
Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Tillståndsprövning - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening - Djurstall - Lösdriftsladugård - Antalet dikor - Ministeriets bestämmelser och rekommendationer
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.