Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

8.4.2014/1153 HFD:2014:58
Handlingsoffentlighet - Storleken av ett sprängningsfält - Affärshemlighet - Verksamhetsrelaterad kontrolluppgift -- Offentlighetslagen - Miljöskyddslagen
8.4.2014/1152 HFD:2014:57
Lagen om fiske - Grundläggande rättigheter - Vattenområde - Delägarlag - Äganderätt - Fiskerätt - Statsrådets förordning - Skydd för äganderätt - Rättsskydd - Utfärdande av förordning - Part - Hörande - Rättvis rättegång - Rättsmedel - Fångstbegränsning - Saimenvikaren - Kut - Nätfiske - Tillstånd att avvika från förbud
4.4.2014/1081 HFD:2014:56
Besvärstid - Delgivning med myndighet - Vanligt brev - Tidpunkten från vilken besvärstiden börjar löpa - Försenade besvär - Avvisande av besvär
3.4.2014/1046 HFD:2014:55
Offentlig upphandling - Nationell upphandling - Resurserat serviceboende för äldre - Ramavtal - Anbudsförfrågan - Totalekonomisk fördelaktighet - Jämförelsegrunder som gäller servicens kvalitet - Kundtillfredsställelse - Bevarande av klienters funktionsförmåga - Jämförelse av anbud - Tid som ramavtal gäller
2.4.2014/1009 HFD:2014:54
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Kompletterande byggande - Jämbördigt bemötande av markägare - Fråga om tillräcklig utredning
27.3.2014/891 HFD:2014:53
Offentlig upphandling - Besvärstid - Extraordinarie ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid.
21.3.2014/850 HFD:2014:52
Statstjänsteman - Skriftlig varning - Reglemente - Åsidosättande av tjänsteplikt
19.3.2014/804 HFD:2014:51
Utlänningsärende - Återförening av familj - Försörjningsförutsättning - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Anknytningsperson som fått alternativt skydd - Familj som bildats efter inresan till landet - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
19.3.2014/803 HFD:2014:50
Utlänningsärende - Återförening av familj - Försörjningsförutsättning - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Anknytningsperson som fått alternativt skydd - Familj som bildats efter inresan till landet - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
13.3.2014/744 HFD:2014:49
Markanvändning och byggande - Beslut om godkännande av plan - Framläggning av plan - Information om att plan hålls framlagd - Besvärsanvisning - Besvärstid - Prövning av besvär - NTM-central
13.3.2014/733 HFD:2014:48
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Skattefrihet vid internationell handel - Uthyrning underhåll och service av spelautomater - Penninghantering - Fartyg - Unionsrätt - Direktivs tolkningsverkan
11.3.2014/718 HFD:2014:47
Lagen om grundläggande utbildning - Antagning till eftermiddagsverksamhet - Besvärsmyndighet --- Kommunalbesvär - Förvaltningsbesvär
11.3.2014/717 HFD:2014:46
Förvaltningslagen - Statsbidrag - Beviljat bidrag - Återkallande - Rättelse av beslut till parts nackdel - Sakfel - Avsaknad av parts samtycke - Parts eget förfarande - Myndighets utredningsskyldighet
10.3.2014/702 HFD:2014:45
Förköp - Samhällsbyggande - Kommun - Markanskaffning - Förutsättningar för utövning av förköpsrätt - Pågående generalplanläggning - Utredning om den framtida användningen av ett område
7.3.2014/680 HFD:2014:44
Naturvårdslagen - Jakt - Fridlysningstid - Undantag - Storskarv - Fridlyst djurart - Fågeldirektivet - Allvarlig skada på fiske - Utredningsplikt
7.3.2014/677 HFD:2014:43
Markanvändning och byggande - Bygglov - Användningsändamål - Enhet där boendetjänster tillhandahålls - Byggprojekts överensstämmelse med planläggning
7.3.2014/676 HFD:2014:42
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Syftet med planändring - Boendeenhet - Boendetjänster för personer i behov av psykiatrisk rehabilitering - Huvudsakligt användningsändamål - Individualisering av användningsändamål - Indexanteckning - Tillhandahållande av vårdtjänster - Tillräcklig utredning
6.3.2014/674 HFD:2014:41
Vattenhushållningsärende - Vattenlagen - Delgeneralplan - Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning - Beaktande av delgeneralplan - Muddring
6.3.2014/673 HFD:2014:40
Renskötsel - Renskötsellag - Renbeteslag - Renbeteslags verksamhetsområde - Tillstånd att bygga ett skyddsgärde - Gränsen mellan renbeteslag - Statens mark - Fel i förfarandet
3.3.2014/613 HFD:2014:39
Mervärdesskatt - Rörelse - Förening - Att driva allmänna intressen - Intressebevakning - Utförande av tjänster åt enskilda medlemmar - Vederlag - Medlemsavgift
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.